MATERIAŁY

EKSPERCKIE

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
W ramach naszej działalności naukowo-badawczej opracowujemy materiały eksperckie szczegółowo analizujące wybrane zagadnienia dotyczące tematyki wolności religijnej. Poszczególne publikacje poświęcone są prawnej ochronie wolności sumienia i religii w różnych obszarach życia.

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w polskim systemie prawnym [plik PDF]
dr Sławomir Romański-Cebula

Opracowanie zawiera raport o charakterze edukacyjnym dotyczący regulacji prawnych zawartych w polskim kodeksie karnym, a dotyczący przestępstw skategoryzowanych jako „przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (religii)”. Przedstawia m.in. krótką genezę przyjętych zapisów, a także przybliża budzące wątpliwości problemy interpretacyjne.

O Autorze: dr Sławomir Romański-Cebula jest adiunktem na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w Katedrze Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach działalności badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami jak prawo wyznaniowe oraz ochrona wolności sumienia i wyznania.

Kliknij by pobrać


Edukacja dzieci i młodzieży do osobistego wyboru moralnych zachowań [plik PDF]
Anna Malec

Opracowanie przybliża sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałania propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży. W szczególności prezentuje kwestie wartości moralnych w perspektywie pedagogicznej. Omówiono w nim czynniki warunkujące zdolność do osobistego wyboru zachowań moralnych w kontekście etapów rozwoju człowieka oraz edukacji dzieci i młodzieży.

O Autorce: Anna Malec - Prezes Zarządu Fundacji Rozwiń Skrzydła. Pedagog, psychoprofilaktyk. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej z zakresu wychowania oraz wspierania rozwoju człowieka. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje pedagogiczne oraz konsultacje wspierające dla rodziców, wychowawców, młodych dorosłych, młodzieży, osób będących w kryzysie.

Kliknij by pobrać


Prewencja stosowania przemocy i gróźb bezprawnych na tle przynależności wyznaniowej oraz ochrona wolności religijnej sensu largo
prof. Tadeusz Jasudowicz

Opracowanie stanowi wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony wolności religijnej. Zostały w nim przedstawione prawne podstawy ochrony myśli, sumienia i religii, wynikające z nich uprawnienia obywateli oraz zobowiązania państwa. Zarysowaniu bieżącej sytuacji prawnej towarzyszą: omówienie przykładów orzecznictwa trybunałów międzynarodowych, ocena obecnego stanu w zakresie respektowania wolności religijnej, a także diagnoza zagrożeń. Osobną uwagę poświęcono kwestii możliwej kolizji praw, jaka może zachodzić między wolnością religii (w tym prawem do ochrony uczuć religijnych) a wolnością ekspresji.

O Autorze: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz - prawnik, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa międzynarodowego, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1990 r. kierownik Katedry Praw Człowieka UMK - pierwszej w Polsce katedry zajmującej się tą problematyką, która w 1993 r. włączona została do sieci Katedr UNESCO. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego. W latach 1995–1998 uczestnik prac Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Od 1994 r. członek Stałego Komitetu Dekady Edukacji o Prawach Człowieka ONZ. Członek rady naukowej czasopisma „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” oraz kwartalnika „Prawo i Więź”.

 


Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnego ze swoimi przekonaniami
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

W opracowaniu omówione zostały gwarancje prawne chroniące prawa rodziców względem dzieci - w tym regulacje dotyczące władzy rodzicielskiej nad dziećmi niepełnoletnimi, prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z wyznawanymi przez nich wartościami, wpływu rodziców na treści przekazywane w procesie kształcenia oraz prawo dziecka do wyrażania własnego stanowiska. Rozważania osadzone są w szerszym kontekście społeczno-kulturowym obejmującym różnice międzypokoleniowe, różnicowanie wartości pod wpływem zmian wynikających z tempa życia, kwestie tożsamości płciowej oraz wpływ mediów na styl życia i formowanie światopoglądu.

O Autorze: dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny. Jego zainteresowania naukowe obejmują: prawo rodzinne, medyczne, bioetyczne, mediów, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa, ochronę wolności i praw człowieka.  

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content