MATERIAŁY

EKSPERCKIE

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
W ramach naszej działalności naukowo-badawczej opracowujemy materiały eksperckie szczegółowo analizujące wybrane zagadnienia dotyczące tematyki wolności religijnej. Poszczególne publikacje poświęcone są prawnej ochronie wolności sumienia i religii w różnych obszarach życia.

Wybrane instrumenty prawne [plik PDF]
dr hab. Justyna Krzywkowska

Opracowanie nie tylko przybliża podstawy prawne wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców lub opiekunów prawnych i jego granice, ale również ukazuje instrumenty prawne przyczyniające się do lepszego poziomu realizacji w/w uprawnienia, zwłaszcza na terenie szkół i przedszkoli (m.in. rada szkoły, rada rodziców, tzw. trójka klasowa). Przedstawiono także teoretyczne i praktyczne zasady funkcjonowania rad, komisji, zespołów ds. rodziny oraz ich zadania w ramach jednostek samorządu terytorialnego, jak również realizację zadań zleconych i własnych przez związki wyznaniowe w zakresie integracji i formacji rodzin, zwłaszcza w sferze moralnej i religijnej.

Kliknij by pobrać

O Autorze: dr hab. Justyna Krzywkowska - ukończyła 3 kierunki studiów magisterskich: prawo (UMK), prawo kanoniczne (UKSW) i teologię (UWM). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w listopadzie 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w listopadzie 2021 r. w Instytucie Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2004-2008 pełniła urząd notariusza
Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. W 2006 r. wyznaczona na pisarza w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kard. Stanisława Hozjusza. W latach 2006-2012 była członkiem Komisji ds. Rodziny Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej. W 2009 r. została powołana do zespołu ekspertów Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski do przygotowania ogólnopolskich norm dotyczących adwokatów kościelnych. Od 2010 r. współpracuje z Krajową Izbą Adwokatów Kościelnych w Polsce. Od 1 października 2006 r. zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia z prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego, etyki prawniczej oraz współczesnych kultur prawnych. Jest też członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.


Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w polskim systemie prawnym [plik PDF]
dr Sławomir Romański-Cebula

Opracowanie zawiera raport o charakterze edukacyjnym dotyczący regulacji prawnych zawartych w polskim kodeksie karnym, a dotyczący przestępstw skategoryzowanych jako „przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (religii)”. Przedstawia m.in. krótką genezę przyjętych zapisów, a także przybliża budzące wątpliwości problemy interpretacyjne.

Kliknij by pobrać

O Autorze: dr Sławomir Romański-Cebula jest adiunktem na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w Katedrze Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach działalności badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami jak prawo wyznaniowe oraz ochrona wolności sumienia i wyznania.


Edukacja dzieci i młodzieży do osobistego wyboru moralnych zachowań [plik PDF]
Anna Malec

Opracowanie przybliża sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałania propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży. W szczególności prezentuje kwestie wartości moralnych w perspektywie pedagogicznej. Omówiono w nim czynniki warunkujące zdolność do osobistego wyboru zachowań moralnych w kontekście etapów rozwoju człowieka oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Kliknij by pobrać

O Autorce: Anna Malec - Prezes Zarządu Fundacji Rozwiń Skrzydła. Pedagog, psychoprofilaktyk. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej z zakresu wychowania oraz wspierania rozwoju człowieka. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje pedagogiczne oraz konsultacje wspierające dla rodziców, wychowawców, młodych dorosłych, młodzieży, osób będących w kryzysie.


Prewencja stosowania przemocy i gróźb bezprawnych na tle przynależności wyznaniowej oraz ochrona wolności religijnej sensu largo [plik PDF] + załącznik [plik PDF]
prof. Tadeusz Jasudowicz

Opracowanie stanowi wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony wolności religijnej. Zostały w nim przedstawione prawne podstawy ochrony myśli, sumienia i religii, wynikające z nich uprawnienia obywateli oraz zobowiązania państwa. Zarysowaniu bieżącej sytuacji prawnej towarzyszą: omówienie przykładów orzecznictwa trybunałów międzynarodowych, ocena obecnego stanu w zakresie respektowania wolności religijnej, a także diagnoza zagrożeń. Osobną uwagę poświęcono kwestii możliwej kolizji praw, jaka może zachodzić między wolnością religii (w tym prawem do ochrony uczuć religijnych) a wolnością ekspresji.

Kliknij by pobrać

O Autorze: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz - prawnik, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa międzynarodowego, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1990 r. kierownik Katedry Praw Człowieka UMK - pierwszej w Polsce katedry zajmującej się tą problematyką, która w 1993 r. włączona została do sieci Katedr UNESCO. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego. W latach 1995–1998 uczestnik prac Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Od 1994 r. członek Stałego Komitetu Dekady Edukacji o Prawach Człowieka ONZ. Członek rady naukowej czasopisma „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” oraz kwartalnika „Prawo i Więź”.


Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnego ze swoimi przekonaniami [plik PDF]
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

W opracowaniu omówione zostały gwarancje prawne chroniące prawa rodziców względem dzieci - w tym regulacje dotyczące władzy rodzicielskiej nad dziećmi niepełnoletnimi, prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z wyznawanymi przez nich wartościami, wpływu rodziców na treści przekazywane w procesie kształcenia oraz prawo dziecka do wyrażania własnego stanowiska. Rozważania osadzone są w szerszym kontekście społeczno-kulturowym obejmującym różnice międzypokoleniowe, różnicowanie wartości pod wpływem zmian wynikających z tempa życia, kwestie tożsamości płciowej oraz wpływ mediów na styl życia i formowanie światopoglądu.

Kliknij by pobrać

Obowiązki rodziców w kontekście przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży przez środki masowego przekazu [plik PDF]

Dr hab. Wojciech Lis, reprezentujący Katedrę Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor materiału eksperckiego pt. „Obowiązki rodziców w kontekście przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży przez środki masowego przekazu" - przybliża kwestie związane z ciężarem wychowania oraz przygotowania dzieci i młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej. Tłumaczy, że podejmowane przez rodziców wysiłki zmierzające do ukształtowania charakteru i osobowości dzieci i młodzieży to proces, na który oddziałuje wiele różnorodnych czynników. Zaznacza, że spośród nich najsilniej oddziałującym są media, które stały się konkurencyjnym – wobec rodziców – wychowawcą i kreatorem stylu życia młodego pokolenia. Tłumaczy, że podstawowym zadaniem rodziców jest przygotowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania z mediów, które realizując własne cele, mogą spowodować niewłaściwą socjalizację młodego pokolenia.

Kliknij by pobrać

O Autorze: dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny. Jego zainteresowania naukowe obejmują: prawo rodzinne, medyczne, bioetyczne, mediów, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa, ochronę wolności i praw człowieka.


Przeciwdziałanie ugruntowywaniu się stereotypów stanowiących pośrednią przyczynę przestępczości przeciw wolności religijnej [plik PDF]

Ks. dr Michał Glaza, absolwent Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii ekumenicznej na Wydziale Teologii KUL oraz w zakresie psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej oraz członek - założyciel Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej jest autorem materiału eksperckiego pt. "Przeciwdziałanie ugruntowywaniu się stereotypów stanowiących pośrednią przyczynę przestępczości przeciw wolności religijnej". W swoich rozważaniach podejmuje problematykę wieloaspektowości teorii stereotypu m.in. w perspektywie psychologicznej, podejścia indywidualnego i kulturowego, funkcji stereotypów, mechanizmów ich wzbudzania oraz treści. Wyjaśnia także kwestię stereotypów jako pośredniej przyczyny przestępstw. Przedstawia kategorie uprzedzeń i źródła ich nabywania. Następnie tłumaczy specyfikę przestępczości przeciw wolności religijnej, możliwości przezwyciężania stereotypów i uprzedzeń, poznawcze modele zmiany stereotypów i uprzedzeń oraz hipotezę kontaktu i warunki jej skuteczności. Wreszcie, wyjaśnia problematykę edukacji antydyskryminacyjnej.

Kliknij by pobrać
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content