PODCASTY

LABORATORIUM

WOLNOŚCI

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

W zakładce „Podcasty” publikujemy nagrania, w których zaproszeni przez nas do współpracy eksperci – specjaliści z różnych dziedzin – omawiają wybrane zagadnienia związane z tematyką wolności religijnej. Ich wypowiedzi systematyzują podstawową wiedzę na temat wolności sumienia i religii oraz jej naruszeń. Jednocześnie odnoszą omawianą problematykę
do różnych dziedzin życia, dając wgląd w praktyczne aspekty ochrony tego podstawowego i niezbywalnego prawa człowieka. Zachęcamy do słuchania.

7 października 2021
prof. dr hab. Viara Maldjieva, Przemoc werbalna wobec wierzących

Przemoc jest zamachem na trwałość, równowagę, szczęście i prawdziwe dobro człowieka i rodziny. Osoby doświadczające przemocy to nierzadko członkowie rodzin chrześcijańskich, najczęściej katolickich. Religijność, jako znaczący fakt życia psychospołecznego może ułatwiać lub utrudniać proces ujawniania przemocy i szukania pomocy. Prof. dr hab. Viara Maldjieva z Katedry Bałkanistyki UMK w nagranym dla Laboratorium Wolności Religijnej podcaście pt. „Przemoc werbalna wobec wierzących” rozważa, w jakim sensie można mówić […]

Czytaj dalej
10 sierpnia 2021
dr Piotr Chrzczonowicz, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

W naszym najnowszym podcaście Piotr Chrzczonowicz doktor nauk prawnych, karnista, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pochyla się nad problematyką prawa karnego jako instrumentu ochrony wolności religijnej. Rozważamy, czy prawo karne jako instrument ochrony wolności religii, sumienia i wyznania powinno chronić wolność religijną. Szukamy również odpowiedzi na pytanie, czy przestępstwa, które godzą w wolność religijną, są istotnym […]

Czytaj dalej
3 czerwca 2021
Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, Wolność religijna a bezpieczeństwo narodowe

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, doktor habilitowany nauk teologicznych oraz nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuki Wojennej oraz profesor naukowo-techniczny na Uniwersytecie Warszawskim skupia się na problematyce wolności religijnej a bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie przedstawia sposób budowy przestrzeni polskiej wolności religijnej oraz roli religii w kontekście tworzenia bezpieczeństwa narodowego. Ponadto rozważa zależność pomiędzy bezpieczeństwem personalnym widzianym z perspektywy bezpieczeństwa narodowego, a wolnością religijną. Pojawią się również odpowiedzi […]

Czytaj dalej
8 kwietnia 2021
Dr Przemysław Komorowski, Przyczynowość wolności religijnej a neutralność światopoglądowa państw

Dr Przemysław Komorowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu interpretuje i analizuje przyczynowość wolności religijnej a neutralności światopoglądowej państwa. Ponadto wyjaśnia wymiar obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej oraz tak znaczące wśród ostatnich wydarzeń społecznych prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w okolicznościach wolności religijnej.    

Czytaj dalej
8 lutego 2021
Prof. Marek Szulakiewicz, Wolność religijna w aspekcie wolności jako granicy procesów sekularyzacyjnych

Jaką rolę pełni religia we współczesnym świecie oraz czy definicja wolności odnosi się również do kontekstu przekonań religijnych? W najnowszym podcaście prof. Marek Szulakiewicz, polski filozof, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Teorii Kultury i Religii na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu pochyla się nad tematyką wolności religijnej w aspekcie szeroko pojętej wolności jako granicy procesów sekularyzacyjnych oraz zjawiska pluralizmu religijnego. Skupia się również […]

Czytaj dalej
14 listopada 2020
Prof. Tadeusz Jasudowicz, Ochrona wolności religijnej w praktyce – normy prawne, orzecznictwo, postulaty

Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa międzynarodowego, przedstawia współczesne zapisy prawa polskiego i międzynarodowego mające służyć ochronie wolności sumienia i religii. Omawia ponadto orzecznictwo w głośnych sprawach dotyczących wolności religijnej i rozważa różnicę między neutralnością a bezstronnością światopoglądową.

Czytaj dalej
11 września 2020
dr Marcin Olszówka, Prawne aspekty znieważenia przedmiotu czci religijnej

Dr Marcin Olszówka, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, omawia art. 196 kodeksu karnego: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. W swojej wypowiedzi ekspert przytacza […]

Czytaj dalej
26 sierpnia 2020
dr hab. Krzysztof Koźmiński, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

Dr hab. Krzysztof Koźmiński – specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert organizacji pozarządowych – omawia przypadki naruszeń wolności religijnej w obszarze działalności gospodarczej. Ekspert analizuje sytuację chrześcijańskich przedsiębiorców w Europie, którzy ponosili konsekwencje prawne z powodu odmowy wykonania usługi sprzecznej z wyznawanymi przez nich wartościami. Wskazuje również na gwarancje prawne chroniące wolność religijną i możliwości egzekwowania tego prawa […]

Czytaj dalej
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content