NGO

Organizacje pozarządowe wspierające wolność religijną

Wydarzenia ostatnich lat pokazują, że zagrożenia wolności religijnej są zarówno problemem międzynarodowym, jak i naszym lokalnym, polskim. Działań na rzecz ochrony wolności religijnych nie można efektywnie prowadzić w pojedynkę, w związku z czym pragniemy, dla uzyskania synergii, zintegrować działania polskich i międzynarodowych NGOsów, które zajmują się zagadnieniem wolności religijnej. W poniższej zakładce odnajdą Państwo informacje i dane kontaktowe do organizacji, które z jednej strony prowadzą działalność monitorującą położenie osób wierzących, a z drugiej oferują im niezbędną pomoc, gdy ich prawa są łamane.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie – Hiszpania (Ayuda a la Iglesia Necesitada ACN España)

Pomoc Kościołowi w Potrzebie to Międzynarodowa Instytucja Charytatywna podlegająca Stolicy Apostolskiej, zatem działająca jako Stowarzyszenie Papieskie. PKWP, wspierane przez papieża Piusa XII, zainicjował w roku 1947 o. Werenfried van Straaten w celu pomocy Kościołowi Katolickiemu w krajach największej potrzeby, tysiącom uchodźców i chrześcijan, którzy z powodu swojej wiary doświadczyli prześladowań, ucisku bądź braku opieki pasterskiej.

Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie z datków od prywatnych darczyńców, a cały dochód przeznaczony jest na działalność związaną z potrzebami tysięcy katolickich misjonarzy oraz grup religijnych. Każdego roku PKWP finansuje ponad 5000 pasterskich i humanitarnych przedsięwzięć podejmowanych przez lokalne wspólnoty – biskupów, księży, zakonnice oraz świeckich – w ponad 14 krajach na całym świecie, pomagając wspierać Kościół w jego misji i niosąc nadzieję oraz solidarność milionom ludzi.

Projekty PKWP dzielą się na poszczególne obszary: budowanie kościołów, stypendia mszalne oraz wynagrodzenia dla księży, pomoc dla uchodźców oraz przesiedleńców, szkolenia seminarzystów, organizacja transportu dla ludzi związanych z działalnością misyjną, dystrybucja Biblii i literatury religijnej – PKWP pomogła wielu osobom lepiej poznać Boga i pogłębić swoją wiarę.

PKWP ma na całym świecie ponad 20 biur, których zadaniem jest przekazywanie informacji, zachęta do modlitwy oraz gromadzenie funduszy na finansowanie przedsięwzięć. Obok podnoszenia świadomości w kwestii prześladowania chrześcijan, PKWP zajmuje się również rzecznictwem. Co dwa lata PKWP publikuje Raport Wolności Religijnej, w którym opisane są przypadki naruszeń wolności religijnej na świecie.

DANE KONTAKTOWE:

Współpraca Stowarzyszeń i Osób na Rzecz Wolności Sumienia (Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience)

Czym jest «Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience» (CAP na rzecz Wolności Sumienia)?

CAP na rzecz Wolności Sumienia to świecka europejska organizacja pozarządowa posiadająca status konsultacyjny ONZ, utworzona w roku 1995, zajmująca się ochroną prawa do wolności religii i wyznania.

CAP na rzecz Wolności Sumienia zwalcza wszystkie formy dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie, poprzez m.in. działalność informacyjną.

CAP na rzecz Wolności Sumienia zbiera świadectwa dyskryminacji i łamania praw człowieka dotykających wspólnoty religijne lub wyznaniowe, w celu przekazania ich organizacjom międzynarodowym dla informowania oraz podnoszenia świadomości, jak również w celu wywołania debaty dotyczącej ochrony wolności religii i wyznania.

CAP na rzecz Wolności Sumienia jest również rzecznikiem każdej grupy religijnej bądź duchowej która spotyka się z dyskryminacją, by mogła poznać swoje prawo do religii i wyznania.

CAP na rzecz Wolności Sumienia utworzyła międzynarodową sieć mającą na celu zwalczanie dyskryminacji i uprzedzeń ze względu na religię i wyznanie, oraz promowanie harmonii i wspólnych wartości między różnymi tradycjami religijnymi i niereligijnymi, poprzez wspólne działania obejmujące dialog, seminaria, wymiany i akcje społeczne na rzecz wspólnego dobra.

CAP na rzecz Wolności Sumienia jest członkiem Europejskiej Federacji dla Wolności Wyznania (FOB), Europejskiej Sieci Religii i Wyznania (ENORB), uczestniczy również w Społeczeństwie Obywatelskim i Platformie Praw Podstawowych, utworzonych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

DANE KONTAKTOWE:

Katedra Wolności Religii i Sumienia w Barcelonie (Chair on Freedom of Religion and Belief of Catalonia - Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència)

Katedra Wolności Religii i Wyznania w Katalonii to nowa akademicka przestrzeń badawcza, której celem jest badanie i analiza sytuacji wolności wyznania i sumienia w regionie. Celem tych działań Katedry jest przekazanie obywatelom wiedzy, która pozwoli im zapoznać się z zagadnieniem i zakresem tego podstawowego prawa w Katalonii, przy wzięciu pod uwagę także przestrzeni krajowej, europejskiej i międzynarodowej. Nowa katedra jest finansowana przez rząd Katalonii — Generalną Dyrekcję ds. Religii (Departament Sprawiedliwości) — a rozwijana przez Obserwatorium Mediów, Religii i Kultury Blanquerna na Uniwersytecie Rajmunda Llulla. Katedra ma na celu dostarczenie obywatelom dogłębnej wiedzy na temat praw i wolności, jakie przysługują w zakresie religii i sumienia zarówno kultywującym pewne wierzenia, jak i niewierzącym, a także na temat rzeczywistości zagrożeń wobec tego podstawowego prawa. Inicjatywa powstała w celu promowania udziału obywateli w życiu publicznym, bez narażania się na zniesławianie lub dyskryminację z powodu przekonań religijnych lub moralnych, a także w celu promowania budowy właściwych ram współistnienia.

DANE KONTAKTOWE:

Głos Prześladowanych Chrześcijan (Voice of Persecuted Christians)

Założona w roku 2007 organizacja Głos Prześladowanych Chrześcijan jest niezależną jednostką współpracującą na całym świecie z misjami Głos Męczenników w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Chrześcijan. Motto organizacji pochodzi z Hbr 13,3. Do dzisiaj praca organizacji polega na wspieraniu prześladowanych chrześcijan i zachęcaniu innych chrześcijan do jednoczenia się z nimi. Jak wskazuje nazwa, organizacja stara się ze wszystkich sił, aby stać się głosem prześladowanych chrześcijan. GPCh to głos modlitwy, zachęcający innych do wstawiennictwa za prześladowanymi. GPCh to również głos rzecznictwa, ponieważ wiąże się z współpracą z parlamentarnym zespołem obrony chrześcijan na świecie oraz uczestnictwem w programach telewizyjnych i radiowych. GPCh sprawia, że głos naszych prześladowanych współwyznawców i pracowników terenowych jest słyszalny, zapraszając ich jako uczestników. Oprócz bycia głosem prześladowanych, GPCh angażuje się w prace terenowe, nadzorując własne przedsięwzięcia w krajach objętych restrykcjami lub przyczyniając się do projektów prowadzonych przez inne misje Voice of the Martyrs. GPCh ma trzy główne cele: przygotowanie prześladowanych chrześcijan do posługiwania w oknie 10/401, gdzie dostęp do ewangelii jest najbardziej ograniczony i dochodzi do najcięższych prześladowań; przywrócenie ich potencjału tam, gdzie ich życie zostało zniszczone przez bezlitosne ataki dżihadystów; i wreszcie, pomoc w przetrwaniu kryzysu tam, gdzie prześladowania zrujnowały życie chrześcijan do tego stopnia, że nie ma mowy o odbudowie.


1 Jest to strategia działania organizacji i misji chrześcijańskich, zapoczątkowana przez Luisa i Doris Bushów, która opiera się na założeniu, że miejscem szczególnie intensywnej pracy chrześcijan powinny być tereny w Afryce i Azji położone na szerokości geograficznej między 10°N a 40°N.

DANE KONTAKTOWE:

 • Strona internetowa:
  https://www.gpch.pl/
 • Adres e-mail:
  biuro@gpch.pl
 • Adres pocztowy:
  Głos Prześladowanych Chrześcijan, skr. poczt. 26, 43-430 Skoczów
 • Telefon kontaktowy:
  +48 504 405 480
Międzynarodowy Instytut Wolności Religijnej (International Institute for Religious Freedom – IIRF)

Międzynarodowy Instytut Wolności Religijnej (International Institute for Religious Freedom – IIRF) jest siecią profesorów, badaczy, naukowców, specjalistów oraz instytucji uniwersyteckich ze wszystkich kontynentów, którzy pracują nad wiarygodnymi danymi w sprawie naruszania wolności religijnej na całym świecie i chcą wdrażać tę tematykę do programów nauczania na uczelniach wyższych, zwłaszcza w dziedzinie prawa, socjologii, religioznawstwa i programów teologicznych.

Celem Instytutu jest działanie na rzecz ustalenia wiarygodnych faktów dotyczących ograniczenia wolności religijnej w zakresie globalnym, udostępnienie wyników takich badań innym naukowcom, politykom, adwokatom, jak i mediom oraz wprowadzenie tematyki wolności religijnej do badań akademickich i programów nauczania. Poza tym Instytut ma na celu wspieranie rzecznictwa ofiar naruszeń wolności religijnej w sferze religijnej, prawnej i politycznej oraz objęcie ich problematyką wolności religijnej wszędzie w świecie tam, gdzie występuje służenie pomocą dyskryminowanym i prześladowanym osobom wierzącym, gdziekolwiek się znajdują, a także udostępnienie publikacji i innych badań w sposób jak najbardziej przystępny cenowo, zwłaszcza w krajach globalnego południa.

DANE KONTAKTOWE:

Obserwatorium Wolności Religii i Sumienia (Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia)

Obserwatorium Wolności Religijnej jest stowarzyszeniem utworzonym w 2006 roku, mającym na celu ochronę wolności religijnej z ukazywaniem wszystkich ataków, dokonywanych przeciwko temu fundamentalnemu prawu.

Obserwatorium współpracuje z instytucjami w Hiszpanii i innych krajach, w celu ukazania alarmujących danych, dotyczących ataków na wolność religijną, między innymi z Departamentem Stanu Stanów Zjednoczonych, który sporządza najważniejsze sprawozdanie w tej sprawie, jak i również z OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), która raportuje na temat przestępstw z nienawiści. Ponadto Obserwatorium bierze udział w Komisji Monitorującej Krajowego Biura ds. Przestępstw z Nienawiści, zarządzanej przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Obserwatorium sporządza coroczny raport w sprawie ataków na wolność religijną w Hiszpanii, który służy jako źródło informacji dla mediów krajowych i międzynarodowych. W ciągu roku sieć wolontariuszy Obserwatorium w całej Hiszpanii zbiera informacje o atakach na wolność religijną, które pojawiają się w mediach. Dodatkowo Obserwatorium zapoznało się z dziennikami posiedzeń Kongresu, Senatu i parlamentów regionalnych. Obserwatorium uwzględnia również fakty, które są wysyłane pocztą elektroniczną lub poprzez sieci społecznościowe. Obserwatorium zawsze prosi o załączenie dowodu, np. dokumentu lub zdjęcia. Następnie każdy przypadek jest analizowany, zostaje sporządzona tabela opisowa, opisująca co, gdzie i kiedy się zdarzyło, którego wyznania dotyczy dana sprawa oraz kto jest odpowiedzialny za zdarzenie. Dołącza się też link lub zdjęcie. Przypadki dzielone są na 5 kategorii:

 1. Przemoc fizyczna wobec ludzi.
 2. Ataki na miejsca kultu religijnego.
 3. Znieważanie i poniżanie wierzących.
 4. Pogarda dla religii.
 5. Wojujący sekularyzm.

Przed wydaniem raportu jest on sprawdzany przez radę doradczą Obserwatorium, w której zasiadają profesorowie prawa, prawnicy i dziennikarze specjalizujący się w tematyce wolności religijnej.

DANE KONTAKTOWE:

Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe – OIDACE)

Misją Obserwatorium jest przyczynianie się do budowy takiej Europy, w której chrześcijanie będą mogli w pełni korzystać ze swoich podstawowych praw do wolności religii, sumienia, wypowiedzi i zrzeszania się, bez obawy przed represjami, cenzurą, groźbami czy przemocą.

Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan jest zarejestrowaną organizacją pozarządową w Austrii i członkiem Platformy Praw Podstawowych należącej do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Obszary działania:

 • badanie, analiza, dokumentacja i raportowanie przypadków nietolerancji i dyskryminacji wobec chrześcijan w Europie;

 • informowanie i edukowanie opinii publicznej, prawodawców i instytucji międzynarodowych o wrogości i marginalizacji, z jakimi spotykają się chrześcijanie oraz instytucje chrześcijańskie w Europie, poprzez dostarczanie wiarygodnych i obiektywnych danych;

 • zachęcanie chrześcijan do dzielenia się swoją historią i swobodnego przeżywania swojej wiary na forum publicznym;

 • rzecznictwo w kwestii środków zaradczych;

 • podkreślanie, jak ważną rolę odgrywa religia w dojrzałym i pokojowym społeczeństwie.

Zadaniem Obserwatorium jest analiza sytuacji chrześcijan w Europie. Nie jest ona prowadzona po to, by porównywać lub umniejszać te prześladowania, jakich doświadczają w innych częściach świata, ale by zachować czujność w ochronie praw człowieka.

Praca Obserwatorium ma na celu zachęcenie ofiar nietolerancji i dyskryminacji do opowiedzenia swojej historii oraz uświadamianie wszystkim ludziom dobrej woli, że zjawisko to należy traktować poważnie i że wymaga ono naszej wspólnej reakcji.

DANE KONTAKTOWE:

Instytut Wolności Religijnej (Religious Freedom Institute – RFI)

Instytut Wolności Religijnej (Religious Freedom Institute – RFI) dąży do osiągnięcia szerokiej akceptacji wolności religijnej, jako podstawowego prawa człowieka, jako źródła indywidualnego i społecznego rozkwitu, kamienia węgielnego społeczeństwa odnoszącego sukcesy oraz jako siły napędowej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Instytut realizuje ten cel przekonując zainteresowanych z różnych podmiotów w wybranych regionach, że wolność religijna może pomóc im w osiągnięciu ich własnych celów – politycznych, gospodarczych, strategicznych i religijnych. Zespoły działań RFI są obecne na miejscu w każdym regionie, aby budować koalicję w celu działania na rzecz uczynienia wolności religijnej priorytetem dla rządów, wspólnot religijnych, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.

RFI wyobraża sobie świat szanujący religię jako dobro indywidualne i społeczne. Świat, który chroni wolność religijną jako podstawowe prawo człowieka, a także jako nieodzowną siłę napędową demokracji, stabilności społecznej, wolności obywatelskiej, dobrobytu gospodarczego, równouprawnienia kobiet – przez pokonanie brutalnego ekstremizmu. Wolność religijna obejmuje prawa jednostek i społeczności do praktykowania swoich przekonań religijnych w życiu prywatnym oraz do publicznego ich okazywania, zarówno w społeczeństwie obywatelskim, przedsiębiorczości gospodarczej, jak również w polityce oraz w prawie.

DANE KONTAKTOWE:

Obserwatorium Wolności Religijnej w Ameryce Łacińskiej (The Observatory of Religious Freedom in Latin America – OLIRE)

Obserwatorium Wolności Religijnej w Ameryce Łacińskiej – OLIRE, jest częścią Fundacji Platformy na rzecz Transformacji Społecznej. Obserwatorium jest programem badawczym, szkoleniowym i rzeczniczym, który monitoruje i dokumentuje stan wolności religijnej w Ameryce Łacińskiej. Obserwatorium oferuje przestrzeń, która pozwala na zrozumienie i promowanie wolności religijnej z akademickiej, bezwyznaniowej i bezpartyjnej perspektywy, co umożliwia wzmocnienie badań nad wolnością religijną i naruszeniami tego prawa w regionie.

Aby promować naszą wizję, Obserwatorium rozwija następujące obszary działania:

 • Monitorowanie: Obserwatorium dokumentuje, bada i analizuje stan wolności religijnej i jej ewentualne ograniczenia w różnych krajach regionu. W szczególności chodzi o sytuację bezbronnych mniejszości religijnych, których prawa są naruszane.
 • Wzmacnianie: Obserwatorium szkoli społeczeństwo, podmioty polityczne oraz instytucje międzynarodowe w zakresie prawa do wolności religijnej oraz zakresu wrogości i naruszeń tego prawa w Ameryce Łacińskiej.
 • Wpływanie: Celem Obserwatorium jest uczestniczenie i wpływanie w sposób aktywny na sferę społeczną i publiczną na poziomie narodowym i wielostronnym, aby ulepszyć ochronę prawa do wolności religijnej.

Obserwatorium zbiera informacje o przypadkach przemocy fizycznej i niefizycznej skierowanej do osób utożsamiających się z wyznaniem religijnym i/lub wykazujących aktywne zachowania religijne. Jeśli chodzi o incydenty przemocy niefizycznej, posiada system monitorowania wiadomości, z którym można się skonsultować za pośrednictwem bloga na stronie internetowej Obserwatorium. Informacje na temat przemocy fizycznej można znaleźć w bazie danych Obserwatorium o incydentach związanych z przemocą (Violent Incidents Database – VID).

DANE KONTAKTOWE:

Stowarzyszenie Fidei Defensor

Stowarzyszenie Fidei Defensor jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność m.in. w zakresie zapewnienia dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym oraz edukacji prawnej. Od 1 lutego 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor realizuje zadania finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, w ramach których organizacja w Szczecinie Centrum Przeciwdziałania Przestępczości Przeciwko Wolności Sumienia i Wyznania, a także podejmuje działania zapewniające ochronę prawną osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania. Centrum monitoruje wszelkie naruszenia dotyczące ingerencji władz publicznych w zakresie ujawniania światopoglądu, wyznania, przekonań religijnych, jak też naruszeń praw rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnego z własnymi przekonaniami.

Do Centrum może zgłosić się każda osoba, która doświadczyła lub była świadkiem przestępstw lub dyskryminacji ze względu na wolność sumienia i wyznania. Działania Stowarzyszenia dotyczą zarówno przestępczości związanej z uszkodzeniem mienia np. świątyń, niszczeniem symboli religijnych, atakami personalnymi na osoby duchowne, naruszeniami skierowanymi na osoby wykonujące praktyki religijne. Od początku 2020 r. zainicjowano ponad 200 postępowań prowadzonych i nadzorowanych przez prokuratury. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi szereg akcji informacyjnych w przestrzeni internetowej oraz w przestrzeni publicznej. W 2020 r. prowadzono kampanię ukazującą jak ważne i potrzebne jest tworzenie Okien życia, gdzie anonimowo i bez konsekwencji prawnych matka lub ojciec może pozostawić noworodka, któremu nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. W sierpniu 2021 r. organizacja wydała broszury zawierające życiorys św. o. Maksymiliana Marii Kolbego - pierwszego polskiego męczennika okresu II wojny światowej. W ramach realizowanych zadań Stowarzyszenie organizuje konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia publiczne, prowadzi cykl nagrań multimedialnych „Prawnik wyjaśnia” oraz „Rozmowy Fidei Defensor”.

DANE KONTAKTOWE:

Instytut Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris jest największym w Europie think tankiem, występującym w obronie podstawowych praw i wolności, poświadczonych w prawie międzynarodowym i Konstytucji. Fundacja zajmuje się działalnością analityczną, procesową i naukową na szczeblu krajowym i zagranicznym.

Do celów statutowych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris należy prowadzenie badań nad kulturą prawną, w tym prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz ich popularyzacja poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań dyskusyjnych i konferencji. Jedną z form zaangażowania Instytutu w postępowania toczące się przed organami władzy państwowej jest występowanie ze stanowiskiem amici curiae. Zarówno Sąd Najwyższy (np. w sprawie III CSK 307/13), jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (w sprawie Wunderlich przeciwko Niemcom, nr 18925/15; Annen przeciwko Niemcom, nr 70693/11; Rabczewska przeciwko Polsce, nr 8257/13; Mortier przeciwko Belgii, nr 78017/17), akceptowały stanowiska prawne Instytutu, jako głos organizacji społecznej, istotny dla rozstrzygania o prawach i wolnościach obywatelskich. Opinię amici curiae Instytut przedstawiał również sądom konstytucyjnym innych państw, np. Trybunałowi Konstytucyjnemu Chorwacji (sprawa nr U-I-60/1991). Instytut Ordo Iuris posiada także status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC), przyznany na podstawie art. 71 Karty Narodów Zjednoczonych. Instytut przekazał także swoje opinie Komisji Weneckiej, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, Komisarzowi ds. Praw Człowieka, Komisji Spraw Politycznych i Demokracji PACE, Radzie Praw Człowieka ONZ. Instytut Ordo Iuris jest akredytowany przy Parlamencie Europejskim (zarejestrowana pod numerem 206499215012-94).

W pełni świadomy faktu marginalizacji społecznej i dyskryminacji określonych grup społecznych, Instytut Ordo Iuris podejmuje swą statutową działalność w celu promocji dorobku polskiego prawa konstytucyjnego przez działania między innymi na rzecz ochrony wartości konstytucyjnych oraz wolności człowieka, w szczególności wolności religii i przywiązania do polskiego dziedzictwa narodowego, a także polskiej kultury prawnej.

DANE KONTAKTOWE:

Open Doors Polska

Ponad 309 milionów ludzi doświadcza dziś dyskryminacji i prześladowań z powodu swojej chrześcijańskiej wiary. Wielu z nich nie może spotykać się na wspólnej modlitwie, są aresztowani, poddawani torturom, a często nawet zabijani. Open Doors jest międzynarodową chrześcijańską organizacją, która już od 66 lat staje w obronie uciskanych chrześcijan.

Początki organizacji

Wszystko zaczęło się w 1955 roku, kiedy młody Holender Anne van der Bijl – nazywany Bratem Andrzejem – prowadzony Bożym głosem przyjechał do Warszawy. Chciał usłużyć polskim wierzącym, którzy byli ciemiężeni przez reżim komunistyczny. Podczas pobytu w naszym kraju zrodziło się w jego sercu pragnienie, aby pomagać tym, którzy są uciskani z powodu imienia Jezus. To dało początek międzynarodowej organizacji, która obecnie niesie pomoc setkom tysięcy wierzących na całym świecie.

Open Doors stara się m.in.:

 • zaopatrywać wierzących w Biblie, chrześcijańską literaturę i materiały szkoleniowe;

 • kształcić liderów i współpracowników podziemnego Kościoła;

 • pomagać więzionym z powodu wiary i ich rodzinom jak również rodzinom zamordowanych chrześcijan;

 • zapewniać miejsca schronienia dla chrześcijan, którym zagraża niebezpieczeństwo ze względu na przyjęcie wiary chrześcijańskiej;

 • nieść pomoc ubogim chrześcijanom poprzez różne projekty (udzielanie mikro-kredytów, kursy dla analfabetów itp.);

 • nieść pomoc humanitarną w przypadku działań wojennych czy klęsk żywiołowych;

 • informować chrześcijan żyjących w „wolnym świecie” o losie ich prześladowanych braci i sióstr, zachęcać ich do modlitwy i wsparcia;

 • informować i zapraszać chrześcijan żyjących w „wolnym świecie” do pozostania Partnerami Modlitewnymi.

Wartości Open Doors Polska

Członkowie Open Doors są częścią Ciała Chrystusa. Motywacją członków organizacji jest bycie dla innych i służenie prześladowanemu Kościołowi. Współpracownicy Open Doors żyją Słowem Bożym, są ludźmi modlitwy, ich życie i praca wypływają z wiary. Są oddani i poświęceni Jezusowi, Jego powołaniu i zleceniu. Jedynym celem Open Doors jest oddawanie czci i chwały Bogu. Organizacja kieruje się tymi wartościami oraz pragnieniem, aby we wszystkim, co robi, wskazywać na Pana Jezusa Chrystusa.

DANE KONTAKTOWE:

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

Powołane przez Fundację Lux Veritatis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej pojawiającej się na świecie, a także w Polsce. Głównym celem działalności Centrum jest angażowanie się w obronę jednostek i środowisk pokrzywdzonych lub zagrożonych prześladowaniem z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Centrum zajmuje się przypadkami przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz przemocy na tle religijnym. Udziela ono pomocy osobom dotkniętym dyskryminacją, a także przeciwstawia się aktom, w których nawołuje się do nienawiści czy znieważania chrześcijan.

Do głównych zadań Centrum należy
• monitorowanie zachowań antychrześcijańskich;
• wdrażanie procedur dochodzenia praw osób pokrzywdzonych;
• chronienie wolność wyznania, religii i sumienia.

W ramach Centrum Ochrony Praw Chrześcijan powstała Sieć Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu. Do dyspozycji pozostaje także zespół ekspercki i prawniczy, udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich, i w ten sposób wyznaczający właściwy kierunek rozwiązania danego problemu.

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan posiada swoją stronę internetową (www.copch.pl) – platformę gromadzenia i wymiany informacji oraz wiedzy. Na stronie można odnaleźć m.in. działy tematyczne, porady eksperckie i prawne oraz zakładkę dotyczącą szkoleń.

Strona internetowa szczegółowo przedstawia:
• aktualne wydarzenia z Polski i świata dotyczące prześladowań chrześcijan;
• bazę wiedzy, w której znajdują się artykuły ekspertów związane z łamaniem praw człowieka (w tym praw chrześcijan) oraz ich ochroną, a także artykuły opisujące sytuację wierzących w poszczególnych krajach świata; oprócz tego Centrum udostępnia bibliografię wraz z wykazem stron internetowych, z których każdy odbiorca będzie mógł skorzystać i zarazem budować świadomość na temat przysługujących mu praw, dowiedzieć się o organizacjach działających na rzecz ochrony praw chrześcijan, a także odszukać instytucje monitorujące sytuację wierzących na całym świecie;
• kraje świata, widoczne na interaktywnej mapie, w których sytuacja chrześcijan jest najtrudniejsza.

Centrum zachęca do zapoznania się z jego profilem społecznościowym na Facebooku – można je znaleźć pod nazwą „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan”. Tutaj Centrum dzieli się również aktualnymi informacjami z Polski i świata, dotyczącymi prześladowań i dyskryminacji chrześcijan, oraz przedstawia prawa przysługujące chrześcijanom oraz sposoby korzystania z tych uprawnień.

W ramach działalności Centrum prowadzi badania na temat prześladowań w Polsce i na świecie. Oprócz tego informuje, edukuje i upowszechnia wiedzę za pomocą audycji telewizyjnych, kampanii społecznych, publikacji itp. Do tej pory odbyło się czternaście audycji telewizyjnych w TV TRWAM.

Centrum prowadzi także Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu (Dom Słowa), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Budynek posiada wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

DANE KONTAKTOWE:

 • Adres e-mail:
  copch@copch.pl

 • Adres pocztowy:
  Dom Słowa, Toruń, ul. Św. Józefa 23/35 (pierwsze piętro, pokój 115).

 • Telefon kontaktowy:
  +48 536 608 687, +48 536 608 673
Stefanus Alliance International

Stefanus Alliance International (Stefanusalliansen) jest chrześcijańską organizacją zajmującą się misjami oraz prawami człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności przekonań i wyznania (FORB), wyrażonej w §18 Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Stefanus Alliance International jest organizacją ekumeniczną i niezależną, opowiadającą się za wolnością religijną i wolnością przekonań dla wszystkich.
Organizacja została założona w listopadzie 1967 r. jako „Misjon bak Jernteppet” ("Misja za Żelazną Kurtyną"). Jej celem było wspieranie chrześcijan za żelazną kurtyną poprzez dostarczanie im Biblii i obrony. Po upadku żelaznej kurtyny organizacja zmieniła nazwę na „Norsk Misjon i Øst” (Norweska Misja na Wschodzie). Od 2012 r. organizacja nosi imię pierwszego męczennika Kościoła, św. Szczepana.
Mottem organizacji jest hasło: "Razem dla prześladowanych". Stefanus Alliance zapewnia wsparcie, opiekę i praktyczną pomoc Kościołom i osobom prześladowanym lub uciskanym z powodu swoich przekonań religijnych. Skupiając się na incydentach, w których naruszana jest wolność religii lub przekonań (FORB), Stefanus Alliance stara się wywierać nacisk na władze krajów, w których dochodzi do takich naruszeń.
Stefanus Alliance podejmuje działania lobbingowe wobec norweskiego rządu i parlamentarzystów, aby zajęli się tymi kwestiami, zachęca osoby prywatne do pisania listów z apelami w sprawie osób uwięzionych za religię lub przekonania, a także występuje w imieniu osób, których prawa religijne zostały naruszone. Stefanus Alliance ma również zwolenników, którzy modlą się za ludzi cierpiących za swoje przekonania.
Stefanus Alliance International ma siedzibę w Oslo, w Norwegii. Wspiera projekty i partnerów oraz utrzymuje kontakty z partnerami w wielu krajach Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Materiały dotyczące edukacji FORB i dostępu do wymiaru sprawiedliwości są opracowywane we współpracy z Nordycką Siecią Ekumeniczną NORFORB. Od 2018 r. jest to realizowane przy wsparciu finansowym norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

DANE KONTAKTOWE:

Danube Institute

Danube Institute został założony przez Batthyány Lajos Foundation w 2013 roku w Budapeszcie, w celu wspierania transmisji idei i ludzi w obrębie krajów Europy Środkowej oraz pomiędzy Europą Środkową, innymi częściami Europy i światem anglojęzycznym. Sam Instytut od początku swojego istnienia przywiązany jest do trzech filozoficznych lojalności: szacownego konserwatyzmu w życiu kulturalnym, religijnym i społecznym, szerokiej tradycji klasycznego liberalizmu w ekonomii oraz realistycznego atlantyzmu w polityce bezpieczeństwa narodowego. Te ideały pozostają jej filarami. Ostatnio Instytut dodał czwarte zobowiązanie: badanie i rozszerzanie powiązanych ze sobą koncepcji demokracji i patriotyzmu. Instytut wierzy, że państwo narodowe stanowi jedyny pewny fundament demokracji, a tolerancyjny nacjonalizm obywatelski jest jedyną podstawą udanego demokratycznego internacjonalizmu. Państwa narodowe są budulcem internacjonalizmu. Oba należy odróżnić od ponadnarodowości i transnacjonalizmu, które ucieleśniają ambicję ich przekroczenia, ale jak dotąd nie dorównują im w demokratycznej odpowiedzialności. Metody rozwijania i przekazywania tych idei to badania, analizy, publikacje, debaty i wymiana naukowa.

Głównymi odbiorcami Instytutu są centroprawicowi intelektualiści, przywódcy polityczni i obywatele zaangażowani w życie publiczne. Instytut będzie również angażował swoich odpowiedników z demokratycznej centrolewicy w energiczną i opartą na zasadach debatę publiczną przy tak wielu okazjach, jak będzie to możliwe i właściwe. Instytut ma nadzieję czerpać z najlepszych umysłów swoich czasów ponad granicami państwowymi na forach międzynarodowych. Debata sama w sobie jest piątym zobowiązaniem Instytutu. Jest ona istotnym katalizatorem w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Zgodnie z tymi zobowiązaniami Instytut będzie:zakładać i wspierać grupy badawcze i projekty badawcze w celu interpretacji i rozwoju aktualnego sposobu myślenia w ramach konserwatyzmu i demokratycznego nacjonalizmu;

 • zachęcać do wymiany naukowców, liderów politycznych i postaci kultury poprzez międzynarodowe konferencje i stypendia wymiany tutaj na Węgrzech;
 • angażować młodych ludzi zainteresowanych nauką, badaniami naukowymi i ideami politycznymi oraz pomagać im włączać się do szerszej debaty publicznej i wpływać na nią;
 • ogólnie zachęcać do odpowiednich dyskusji na temat spraw ważnych dla Węgier zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Po siedmiu latach Instytut z niecierpliwością czeka na kolejne siedemdziesiąt.

DANE KONTAKTOWE:

Fundacja OrlaStraż

Misją Fundacji Orla Straż jest pomoc ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Fundacja wspieram rodziny, które straciły bliskich, dom oraz dorobek całego życia w wyniku najazdu terrorystów z ISIS. Fundacja chce pomóc im w powrocie do normalnego życia, jakie wiedli przed wojną, wywołaną przez islamskich fundamentalistów. Realizuje swoje działania m.in. przez odbudowę zniszczonych miejsc pracy, wspieranie edukacji wdów i sierot oraz pomoc rozwojową udzielaną w bardzo szerokim zakresie.

Fundacja nie ma jednej, ustalonej dziedziny, w której się specjalizuje, ponieważ dostosowuje swoje działania do aktualnych potrzeb poszkodowanych społeczności. Wspierane przez Fundację rodziny to głównie chrześcijanie i Jezydzi. Głównym obszarem działań jest Irak oraz iracki Kurdystan, gdzie ISIS dokonywało największych zbrodni na chrześcijanach i Jezydach.

Fundacja pomoc kieruje głównie tym mniejszościom, które stały się obiektem szczególnego okrucieństwa z rąk ISIS. Terroryści po ataku na chrześcijańskie i Jezydzkie miejscowości dokonali licznych zbrodni przeciwko ludzkości i zmusili setki tysięcy osób do ucieczki z własnych domów. Miasta obrócili w ruinę. Jezydzkie kobiety i dzieci zostały porwane i trafiły do niewoli. Po latach część z nich została wykupiona przez rodziny lub uciekła. Teraz w większości mieszkają w obozach dla przesiedleńców, rozsianych po całym kraju. Terroryści palili i plądrowali zakłady, sklepy i warsztaty w zdobywanych miejscowościach. Dziś, aby ludzie mogli wrócić i rozpocząć życie od nowa, trzeba te miejsca odbudować. Fundacja kupuje zwierzęta hodowlane, dla rodzin, które nie mogą na razie powrócić do swoich domów. Kobietom i dzieciom, które były w niewoli terrorystów fundacja organizuje zajęcia terapeutyczne oraz wspiera ich edukację.

Fundacja zawsze podkreśla, że pomoc należy się każdemu, kto jest w potrzebie. Dlatego wielokrotnie pomagała również przedstawicielom innych grup religijnych, czy etnicznych. Najważniejszy jest człowiek i sytuacja, w jakiej się znajduje. Rodzinom, które straciły wszystko w wyniku najazdu terrorystów, oferuje się pomóc poprzez zapewnienie pracy i usamodzielnienie.

Fundacja Orla Straż została założona w 2016r. przez kmdr ppor. rezerwy Bartosza Rutkowskiego. Przed założeniem fundacji Bartosz Rutkowski pełnił funkcję szefa szkolenia Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni.

DANE KONTAKTOWE:

Fundacja Życie

Misją Fundacji Życie jest wspieranie rodziny na każdym etapie jej rozwoju. Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, których cele statutowe są zbieżne z jej celami.

Formalne powołanie Fundacji Życie w lutym 2013 roku poprzedzone było działaniami grupy nieformalnej, odpowiedzialnej za realizację licznych inicjatyw z myślą o rodzinach, małżeństwach oraz osobach z niepełnosprawnościami. Fundacja inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w kontekście ochrony życia rodzinnego, praw i wolności człowieka. Wspiera instytucję małżeństwa. Podejmuje działania mające na celu ochronę prawną życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, wspieranie inicjatyw na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Fundacja wspomaga wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego, szczególnie na płaszczyźnie społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej. Wspiera inicjatywy na rzecz promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz wychowania dzieci i młodzieży. Fundacja kształtuje patriotyczne i moralne postawy społeczeństwa w oparciu o poszanowanie godności człowieka i życia ludzkiego. Podejmuje aktywności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspiera inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Fundacja Życie prowadzi Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Skierniewicach oraz pięć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, które zlokalizowane są w Łodzi, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Lipcach Reymontowskich i Brzezinach. (lista wszystkich ośrodków świadczących pomoc, działających w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym: znajdź ośrodek pomocy) Fundacja świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w ramach w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Organizuje m.in. pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby zapewnia wsparcie materialne, pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz koszty związane z edukacją i aktywizacją zawodową, pomaga sfinansować przejściowe problemy z zobowiązaniami czynszowymi..

DANE KONTAKTOWE:

Christian Concern

Organizacja Christian Concern pragnie nieść do serca społeczeństwa miłość, sprawiedliwość, prawdę, wolność i nadzieję Jezusa Chrystusa. Buduje ona ruch chrześcijan, którzy podzielają to pragnienie.Christian Concern wierzy, że Jezus Chrystus jest Dobrą Nowiną dla społeczeństwa i jest tak samo aktualny dzisiaj, jak był kiedykolwiek. Christian Concern wierzy, że kwitnąca przyszłość to przyszłość ukształtowana wokół Niego. Ale Christian Concern wie również, że coraz trudniej jest dziś być chrześcijaninem w Wielkiej Brytanii. Dlatego też Christian Concern pracuje nad tym, aby Jezus i Jego drogi były znane, aby chronić wolność do życia i mówienia dla Niego, oraz aby wzmocnić chrześcijan do bycia współczującymi i odważnymi wysłannikami. Christian Concern czyni to poprzez mówienie i wywieranie wpływu, poprzez stawianie wyzwań i zapewnianie ochrony, a także poprzez mobilizowanie i dostarczanie wyposażenia.Christian Concern angażuje się w szeroki zakres działań, posiada również trzy specjalistyczne służby, które uzupełniają jej szerszą pracę: Christian Legal Centre, Wilberforce Academy i Wilberforce Publications. Christian Concern przekazuje Bożą prawdę w debacie publicznej, zwłaszcza w mediach, polityce i prawie. Organizacja prowadzi kampanie w różnych sprawach. Jej zespół udziela wywiadów w telewizji i radiu, jest cytowany w gazetach i internetowych serwisach informacyjnych.Christian Concern angażuje się w politykę rządową, współpracuje z parlamentarzystami i urzędnikami państwowymi. Christian Concern wykorzystuje ekspercką wiedzę z zakresu prawa, polityki i mediów, aby szukać sprawiedliwości i chronić osoby zagrożone. Chrześcijańskie Centrum Prawne (Christian Legal Centre) jest szczególnie znane z pomocy chrześcijanom, którzy cierpią w miejscu pracy z powodu swojej chrześcijańskiej wiary, ale pracujemy również na rzecz ochrony rodzin, nienarodzonych dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych oraz tych, którzy chcą na przykład porzucić islam.Christian Concern buduje ruch chrześcijan w całej Wielkiej Brytanii (i poza nią), którzy pragną, aby społeczeństwo zostało zmienione dla dobra wszystkich przez Jezusa Chrystusa. Nasz zespół jest w kontakcie z dziesiątkami tysięcy chrześcijan, poprzez e-mail, pocztę i media społecznościowe, informując, dostarczając wyposażenia i energii do modlitwy i działania.

DANE KONTAKTOWE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content