MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Wolność religijna i inne prawa człowieka:
zagrożenia i trendy

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy”

kiedy?

31 maja - 2 czerwca 2023 r.

gdzie?

Centrum Konferencyjne Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń

Opis

W środę, 31 maja, w Toruniu rozpoczęła się trzydniowa międzynarodowa konferencja „Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy” zorganizowana w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” realizowanego przez Fundację Pro Futuro Theologiae działającą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem konferencji było omówienie głównych zagadnień związanych z ochroną i promocją wolności religijnej na styku z innymi prawami człowieka w różnych częściach świata, aby lepiej zrozumieć aktualne zagrożenia i trendy związane z obecnością religii w życiu publicznym. Organizatorzy są bowiem przekonani, iż wyłącznie poprzez dialog można budować kulturę opartą na wzajemnym szacunku i harmonii mimo istniejących różnic, także tych na tle wyznaniowym. W wydarzeniu wzięło udział wielu naukowców, praktyków oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego przybyłych do Torunia z całego świata. Prezentując interdyscyplinarne spojrzenie na zagrożenia wobec wolności religijnej oraz utrzymujące się trendy, uczestnicy wspólnie rozważali, w jaki sposób można zwiększyć ochronę i promowanie wolności religii lub przekonań na całym świecie, a także zapobiegać ich naruszeniom. W panującym obecnie na świecie klimacie niestabilności, konfliktów i zagrożenia bezpieczeństwa poszanowanie wolności religii lub przekonań w życiu publicznym jest bardzo istotną kwestią. Wciąż bowiem zdecydowanie zbyt wiele grup religijnych i jednostek na całym świecie zmaga się z przemocą, marginalizacją i stygmatyzacją na tle wyznaniowym.

            W sesji otwierającej pierwszy dzień konferencji Todd Huizinga z waszyngtońskiego Instytutu Wolności Religijnej podkreślił, że zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej idolami współczesności są tolerancja, różnorodność i wybór. Uznaje się, że to właśnie wolność wyboru stanowi podstawę wolności religijnej, ale jednocześnie zapomina się, że wiara religijna jest zakorzeniona w prawdzie, a nie w „wolności wyboru” opartej na relatywizmie. Przekonywał, że argumentacja na rzecz wolności religijnej powinna opierać się na istnieniu jedynego, prawdziwego Boga oraz na naturze osoby ludzkiej stworzonej na obraz Boży. Z kolei Márk Aurél Érszegi z Departamentu Religii i Dyplomacji węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu przybliżył słuchaczom funkcjonowanie rządowego programu Hungary Helps skierowanego do wspólnot wyznaniowych zagrożonych konfliktami. Od uruchomienia programu w 2017 r. do chwili obecnej Węgry wsparły łącznie 300 projektów humanitarnych w 54 krajach na całym świecie, dysponując łącznym budżetem w wysokości 87 mln EUR. W ten sposób pomoc uzyskało blisko milion ludzi dotkniętych przemocą i prześladowaniami na tle wyznaniowym.

            W drugim dniu konferencji „Wolność religijna w akcji” podczas sesji porannej dyskutowano m.in. o wolności religijnej w dziedzinie edukacji. Raúl César Cancio Fernández, doradca sądowy hiszpańskiego Sądu Najwyższego, omówił różne podejścia stosowane przez władze państwowe względem finansowania edukacji religijnej ze środków publicznych. Z kolei ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z Uniwersytetu Jagiellońskiego odniósł się do regulowania wolności religijnej w przestrzeni szkolnej z perspektywy prawa amerykańskiego, które po ostatnim wyroku Sądu Najwyższego USA daje większą swobodę w manifestowaniu przekonań religijnych. Temat wolności religijnej i występujących na tym tle konfliktów w relacjach między rodzicami a dzieckiem z perspektywy prawa polskiego i europejskiego został podjęty przez dr Adama Jakuszewicza oraz dr Agnieszkę Gilewską.

            Punktem kulminacyjnym drugiego dnia obrad były dwie sesje tematyczne, w których udział wzięli przedstawiciele organizacji wspierających wolność religijną, m.in. dr Marcela Szymanski (Pomoc Kościołowi w Potrzebie), dr Felix Boellmann (ADF International), Madeleine Enzlberger (Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie), dr Iwona Zamkowska (Głos Prześladowanych Chrześcijan). Dr Aleksandra Djurić Milovanović z Instytutu Studiów Bałkańskich Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk omówiła trudności, z jakimi borykają się serbscy ewangelicy, m.in. pośrednią dyskryminację i ich „niewidzialną” tożsamość religijną w sferze publicznej. Chorwacka parlamentarzystka Marijana Petir w swoim wystąpieniu dotyczącym pomocy prześladowanym chrześcijanom podkreśliła, że Europa jako „kolebka”, a także strażnik i obrońca demokracji, musi być główną zaangażowaną w los prawa do wolności religii lub przekonań, a także zjednoczyć się wokół misji powszechnej solidarności, demonstrując humanitarne przywództwo. Łukasz Wilczyński oraz Illia Djadi z organizacji Open Doors omówili problem ekstremizmów religijnych, do których dochodzi w Afryce Subsaharyjskiej,  podkreślając, że to właśnie w Afryce mieszka najwięcej chrześcijan w porównaniu z innymi miejscami świata i to oni są najbardziej narażeni na przemoc na tle religijnym. Według szacunków Open Doors 95% prześladowań chrześcijan miało miejsce w Afryce Subsaharyjskiej, zwłaszcza w Nigerii. Dopełnieniem tego rozpaczliwego obrazu przemocy ze względu na wyznawaną religię, którego jako Europejczycy często nie dostrzegamy, były dwa świadectwa ofiar prześladowań religijnych – Yusufa Elishy Karu z Północnej Nigerii oraz Ibrahema Sabry z Syrii, mieszkających w Budapeszcie i korzystających z rządowego programu Hungary Helps.

            W trzecim dniu konferencji wiele miejsca poświęcono także wolności wypowiedzi religijnej, o której dyskutowali prof. Javier Martínez-Torrón z Uniwersytetu Complutense, dr doc. Saša Horvat z Uniwersytetu w Rijece oraz prof. Manuel Lázaro Pulido z Uniwersytetu La Rioja. Z kolei prof. Hans-Martien ten Napel z Uniwersytetu Leiden poddał swoistej diagnozie obecny stan ochrony wolności religijnej w Europie, wskazując na bardziej niż się wydaje zniuansowaną relację pomiędzy tolerancją a prawem do wolności religii lub przekonań. W sesji głównej tego dnia poruszono także temat aktualnych wyzwań wobec wolności religijnej z perspektywy religii innych niż chrześcijaństwo: judaizmu, o którym opowiadał prof. Asher Maoz z Izraela, islamu omówionego przez prof. Christine Mengès-Le Pape z Francji oraz anglikanizmu przedstawionego przez prof. Marka Hilla z Wielkiej Brytanii. Istotnym tematem dyskusji stała się również aktualna sytuacja Kościołów Prawosławnych w ogarniętej wojną Ukrainie przedstawiona przez przybyłego z Kijowa archimandrytę prof. Cyrila Hovoruna. Konferencję zakończyły rozważania na temat przyszłości kształtowania się prawa do wolności religii lub przekonań wygłoszone przez prof. Andreę Pina z Włoch.

WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI JAKO SŁUCHACZ

Zarejestruj się i dołącz do wydarzenia. Pamiętaj - liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy naukowców i praktyków do zgłaszania propozycji poszczególnych referatów, poruszających takie zagadnienia jak:

  1. Pojawiające się wyzwania dla wolności religii lub przekonań w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, w tym obrońców praw człowieka
  2. Zagrożenia obecności wypowiedzi religijnych, instytucji religijnych i osób wierzących w różnych kontekstach życia publicznego oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i nadużyciom ze względu na religię lub światopogląd
  3. Promowanie poszanowania wolności religii lub przekonań wśród innych praw człowieka w obszarze edukacji
Mamy przyjemność zaprosić naukowców, praktyków i wszystkich zainteresowanych tematyką wolności religijnej na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy”, zaplanowaną w dniach 31 maja — 2 czerwca 2023 r. w Toruniu (Polska). Konferencja zostanie zorganizowana w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” realizowanego przez Fundację Pro Futuro Theologiae działającą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja ma na celu omówienie głównych zagadnień związanych z ochroną i promocją wolności religijnej na styku z innymi prawami człowieka. Konferencja odbędzie się w ciągu trzech dni w środowisku sprzyjającym zarówno naukowej refleksji, jak i dyskusji.W wydarzeniu weźmie udział wielu prawników, filozofów i teologów, naukowców, edukatorów, badaczy, przedstawicieli grup społeczeństwa obywatelskiego, praktyków i dziennikarzy z całego świata, aby lepiej zrozumieć aktualne zagrożenia i trendy związane ze złożoną naturą wolności religijnej w życiu publicznym, widzianej z różnych perspektyw.

WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI JAKO SŁUCHACZ

Zarejestruj się i dołącz do wydarzenia. Pamiętaj - liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy naukowców i praktyków do zgłaszania propozycji poszczególnych referatów, poruszających takie zagadnienia jak:

  1. Pojawiające się wyzwania dla wolności religii lub przekonań w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, w tym obrońców praw człowieka
  2. Zagrożenia obecności wypowiedzi religijnych, instytucji religijnych i osób wierzących w różnych kontekstach życia publicznego oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i nadużyciom ze względu na religię lub światopogląd
  3. Promowanie poszanowania wolności religii lub przekonań wśród innych praw człowieka w obszarze edukacji

Propozycje wystąpień składające się ze streszczenia (nie więcej niż 300 słów) oraz krótkiej biografii (nie więcej niż 400 słów) należy przesyłać na adres:

Termin rejestracji na konferencję wraz ze złożeniem streszczenia upływa 23 kwietnia 2023 r. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wystąpienia zostanie przekazana autorom w ciągu 15 dni od daty zamknięcia rejestracji. Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie ich adekwatności do tematu konferencji i ogólnej spójności programu konferencji.

Informujemy, że konferencja odbędzie się w języku angielskim w formie stacjonarnej. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak uczestnicy konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Informujemy, że konferencja odbędzie się w języku angielskim w formie stacjonarnej. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak uczestnicy konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Termin rejestracji

Termin rejestracji słuchaczy - do 23 maja 2023 r.

W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań prosimy o kontakt z komitetem organizacyjnym pod adresem:
conference@laboratoriumwolnosci.pl

Więcej o projekcie można znaleźć na naszej stronie.

Publikacja pokonferencyjna

Publikacja Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy jest pokłosiem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Toruniu w dniach 31.05–02.06.2023 r. Artykuły zebrane w publikacji naświetlają zjawisko wolności religijnej z różnych perspektyw – głos zabierają zarówno teoretycy i badacze zagadnienia, jak i praktycy aktywnie broniący praw człowieka na arenie politycznej i w salach sądowych. Syntetycznym ujęciom tematu towarzyszą omówienia sytuacji w poszczególnych krajach czy środowiskach, a także analizy konkretnych przypadków znanych z mediów czy postępowań prawnych. Dzięki temu publikacja stanowi obszerne interdyscyplinarne źródło wiedzy i punkt odniesienia dla wszystkich zainteresowanych tematyką wolności religijnej.
Zapraszamy do lektury!

pdf_icon
Kliknij, aby pobrać

Nagrania z konferencji

Dzień 1 (31.05)

Religious Freedom in the Post-Religious West

Dzień 2 (1.06)

The situation of the Catholic Church in the People's Republic of Poland

Dzień 3 (2.06)

Freedom of expression and anti-religious abusive speech: some recent issues in the Strasbourg law

Galeria zdjęć

Program

Program konferencji w formacie PDF można znaleźć tutaj: > Program <

Prelegenci

Asher Maoz

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Marcela Szymanski

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Todd Huizinga

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Raúl César Cancio Fernández

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Aleksandra Djurić Milovanović

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Madeleine Enzlberger

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Mark Hill KC

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Archimandryta Cyryl Hovorun

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Manuel Lázaro Pulido

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Ks. Franciszek Longchamps de Bérier

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Javier Martínez-Torrón

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Hans-Martien ten Napel

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Andrea Pin

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Marijana Petir

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Paweł Skibiński

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Łukasz Wilczyński

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Iwona Zamkowska

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Marek Bielecki

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Christine Mengès-Le Pape

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Agnieszka Gilewska

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Felix Boellmann

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Ibrahem Sabra

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Yusuf Elisha Karu

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Illia Djadi

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Eszter Józsa

(kliknij obraz, by rozwinąć)

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content