RAPORTY NARUSZEŃ WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

Udokumentowane akty wandalizmu

Laboratorium Wolności Religijnej podejmuje aktywność związaną z monitorowaniem oraz reagowaniem na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. W tym celu corocznie przygotowywany jest raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jego opracowanie w oparciu o analizę zebranych danych, wraz z ukazaniem tendencji i zmian w stosunku do roku poprzedniego oraz w odniesieniu do skali zjawiska w wybranych krajach europejskich odbywa się pod koniec każdego roku kalendarzowego.

Prezentacja raportu ma miejsce w pierwszym kwartale roku następnego w czasie okolicznościowej konferencji prasowej poświęconej temu zagadnieniu. Pierwszy raz nasze Laboratorium przedstawiło raport za rok 2019 podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w Warszawie w przeddzień Międzynarodowego Dnia Upamiętnienia Ofiar Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (21.08.2020).

Raporty przygotowywane przez Laboratorium Wolności Religijnej mają na celu:

 • przygotowanie rzetelnych danych służących do poznania aktualnej sytuacji oraz przeprowadzenie analizy przyczyn naruszeń dokonywanych z motywacji antyreligijnej;
 • zwiększenie wśród odbiorców wiedzy z zakresu prześladowań chrześcijan w Polsce i na świecie;
 • wzmacnianie wiedzy na temat działań prewencyjnych w zakresie przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, na temat przeciwdziałania dyskryminacji, uprzedzeniom i różnym formom prześladowań na tle przynależności wyznaniowej;
 • uwrażliwianie odbiorców na narastający problem prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię;
 • kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań z powodu przekonań religijnych.

Raport 2021

Prezentowany raport ukazuje 158 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszonych do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej. Przypadki te stanowią przejaw wrogości wobec religii, choć nie odzwierciedlają realnej skali naruszeń względem wolności wyznania i sumienia w Polsce, ponieważ raport nie obejmuje zdarzeń, które nie zostały opisane w mediach (m.in. mających miejsce w przestrzeni publicznej względem indywidualnych osób w ich miejscach pracy czy środowiskach życia codziennego bądź aktów niezgłaszanych na Policję lub Prokuraturę).

Ogólna liczba naruszeń dokonanych w roku 2021 zmniejszyła się w porównaniu do roku 2020 (odnotowano wówczas 311 przypadków), znacznie jednak przewyższa liczbę aktów motywowanych antyreligijnie z roku 2019 (łącznie 72 przypadki).
Mając na uwadze szczególne wydarzenia roku 2020, a więc eskalację naruszeń w postaci niszczenia miejsc kultu oraz nawoływania do nienawiści względem duchowieństwa katolickiego, dokonanych na terenie Polski po wydaniu orzeczenia TK w sprawie aborcji eugenicznej (w dniach 22-31 października 2020 r. w czasie trwania tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odnotowano 141 ataków skierowanych przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu), należy stwierdzić, że, wyjąwszy wskazany powyżej okres wzmożonych reakcji antyreligijnych, średnia miesięczna skala zjawiska dyskryminacji osób wierzących w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. utrzymuje się na podobnym poziomie.

Raport 2021

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na siedem kategorii:

 • fizyczne ataki na osoby wierzące,
 • niszczenie i znieważanie miejsc kultu,
 • niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej,
 • ograniczanie publicznego wyznawania wiary,
 • dyskryminacja ze względu na przekonania religijne,
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej,
 • inne.

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2021 roku:

0
przypadków naruszeń
- 0 %
w stosunku do 2020 roku
+ 0 %
w stosunku do 2019 roku

Raport 2020

Prezentowany raport ukazuje 311 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszonych do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej.

Opublikowany raport stanowi aktualizację "Raportu przedstawiającego przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2020 r." udostępnionego w marcu 2021 r. Prezentowany dokument zawiera poszerzoną liczbę zdarzeń o 31 aktów naruszeń zgłoszonych do Laboratorium Wolności Religijnej po dacie publikacji wcześniejszej wersji raportu, zawierającej 280 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce, oraz zaktualizowane dane statystyczne.

Raport 2020

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na siedem kategorii:

 • fizyczne ataki na osoby wierzące(duchownych i świeckich),
 • niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze),
 • niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych),
 • ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii),
 • dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu wyznawanej wiary),
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej,
 • inne.

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2020 roku:

0
przypadków naruszeń
+ 0 %
w stosunku do 2019 roku
0
przypadków w dniach 22-31.10

Raport 2019

Prezentowany raport ukazuje 72 przypadki naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów.

Raport 2019

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na sześć kategorii:

 • Fizyczne ataki na osoby wierzące (duchownych i świeckich)
 • Niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze)
 • Niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych)
 • Ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii)
 • Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu wyznawanej wiary)
 • Nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2019 roku:

0
przypadków naruszeń
0 %
to naruszenia wobec katolików
0 %
dotyczyło niszczenia mienia
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content