RAPORTY NARUSZEŃ WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

Udokumentowane akty wandalizmu

Laboratorium Wolności Religijnej podejmuje aktywność związaną z monitorowaniem oraz reagowaniem na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. W tym celu corocznie przygotowywany jest raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jego opracowanie w oparciu o analizę zebranych danych, wraz z ukazaniem tendencji i zmian w stosunku do roku poprzedniego oraz w odniesieniu do skali zjawiska w wybranych krajach europejskich odbywa się pod koniec każdego roku kalendarzowego.

Prezentacja raportu ma miejsce w pierwszym kwartale roku następnego w czasie okolicznościowej konferencji prasowej poświęconej temu zagadnieniu. Pierwszy raz nasze Laboratorium przedstawiło raport za rok 2019 podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w Warszawie w przeddzień Międzynarodowego Dnia Upamiętnienia Ofiar Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (21.08.2020).

Raporty przygotowywane przez Laboratorium Wolności Religijnej mają na celu:

 • przygotowanie rzetelnych danych służących do poznania aktualnej sytuacji oraz przeprowadzenie analizy przyczyn naruszeń dokonywanych z motywacji antyreligijnej;
 • zwiększenie wśród odbiorców wiedzy z zakresu prześladowań chrześcijan w Polsce i na świecie;
 • wzmacnianie wiedzy na temat działań prewencyjnych w zakresie przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, na temat przeciwdziałania dyskryminacji, uprzedzeniom i różnym formom prześladowań na tle przynależności wyznaniowej;
 • uwrażliwianie odbiorców na narastający problem prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię;
 • kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań z powodu przekonań religijnych.

Raport 2023

Raport ukazuje 107 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce mających miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które zostały podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszone do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej.
Podobnie jak latach 2019-2022 najliczniejszą grupę naruszeń prawa do wolności religii w roku 2023, obejmującą 62,62% kazusów skatalogowanych w raporcie, stanowiły akty niszczenia i znieważania miejsc kultu: katedr, sanktuariów, kościołów, cmentarzy i przydrożnych kapliczek. Różnorodność form prześladowań w kategorii tej obejmowała: profanacje (umieszczenie obraźliwych i wulgarnych napisów lub symboli satanistycznych), częściowe zniszczenie mienia, podpalenia, włamania oraz kradzieże dokonywane w miejscach sakralnych.
Drugą ważną tendencją, zarysowującą się w Polsce od roku 2020, jest systematyczny wzrost świadomości osób wierzących na temat przysługujących im form ochrony, co odzwierciedla się w znacznym wzroście naruszeń zgłaszanych właściwym organom ścigania (na Policję lub Prokuraturę). Zdarzenia, w których wierzący odwoływali się do interwencji aparatów bezpieczeństwa państwowego w roku 2023, stanowiły 87,85% wszystkich ujętych w raporcie kazusów. 1,87% aktów naruszeń nie zgłoszono właściwym organom ścigania. W odniesieniu do 10,28% wszystkich kazusów w środkach publicznego przekazu nie podano informacji o stanie postępowania.

Raport 2023

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na sześć kategorii:

 • fizyczne ataki na osoby wierzące (duchownych i świeckich),
 • niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze),
 • niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych),
 • ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii),
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej,
 • inne.

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2023 roku:

0
przypadków naruszeń
0 %
to naruszenia wobec katolików
0 %
to zdarzenia zgłoszone na Policję

Raport 2022

Czwarta edycja raportu ukazuje 130 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce mających miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które zostały podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszone do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej.

87,69% odnotowanych naruszeń prawa do wolności religii w Polsce w 2022 roku dotyczyło zdarzeń przeciwko wyznaniu katolickiemu (114 przypadków). Ofiarami ataków z powodu swej wiary były także osoby/wspólnoty przynależne do wyznania prawosławnego (1 przypadek), ewangelicko-augsburskiego (2 przypadki) oraz wyznawcy judaizmu (2 przypadki) i hinduizmu (1 przypadek). 10 naruszeń zostało przyporządkowanych jako akty znieważające wartości wspólne dla wszystkich chrześcijan (profanacje krzyża lub akty wandalizmu dokonane na terenach nekropolii).

Raport 2022

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na siedem kategorii:

 • fizyczne ataki na osoby wierzące (duchownych i świeckich),
 • niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze),
 • niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych),
 • ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii),
 • dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu wyznawanej wiary),
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej,
 • inne.

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2022 roku:

0
przypadków naruszeń
0 %
dotyczyło niszczenia i znieważania miejsc kultu
0 %
to zdarzenia zgłoszone na Policję

Raport 2021

Prezentowany raport ukazuje 158 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszonych do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej. Przypadki te stanowią przejaw wrogości wobec religii, choć nie odzwierciedlają realnej skali naruszeń względem wolności wyznania i sumienia w Polsce, ponieważ raport nie obejmuje zdarzeń, które nie zostały opisane w mediach (m.in. mających miejsce w przestrzeni publicznej względem indywidualnych osób w ich miejscach pracy czy środowiskach życia codziennego bądź aktów niezgłaszanych na Policję lub Prokuraturę).

Ogólna liczba naruszeń dokonanych w roku 2021 zmniejszyła się w porównaniu do roku 2020 (odnotowano wówczas 311 przypadków), znacznie jednak przewyższa liczbę aktów motywowanych antyreligijnie z roku 2019 (łącznie 72 przypadki).
Mając na uwadze szczególne wydarzenia roku 2020, a więc eskalację naruszeń w postaci niszczenia miejsc kultu oraz nawoływania do nienawiści względem duchowieństwa katolickiego, dokonanych na terenie Polski po wydaniu orzeczenia TK w sprawie aborcji eugenicznej (w dniach 22-31 października 2020 r. w czasie trwania tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odnotowano 141 ataków skierowanych przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu), należy stwierdzić, że, wyjąwszy wskazany powyżej okres wzmożonych reakcji antyreligijnych, średnia miesięczna skala zjawiska dyskryminacji osób wierzących w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. utrzymuje się na podobnym poziomie.

Raport 2021

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na siedem kategorii:

 • fizyczne ataki na osoby wierzące,
 • niszczenie i znieważanie miejsc kultu,
 • niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej,
 • ograniczanie publicznego wyznawania wiary,
 • dyskryminacja ze względu na przekonania religijne,
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej,
 • inne.

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2021 roku:

0
przypadków naruszeń
- 0 %
w stosunku do 2020 roku
+ 0 %
w stosunku do 2019 roku

Raport 2020

Prezentowany raport ukazuje 311 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszonych do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej.

Opublikowany raport stanowi aktualizację "Raportu przedstawiającego przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2020 r." udostępnionego w marcu 2021 r. Prezentowany dokument zawiera poszerzoną liczbę zdarzeń o 31 aktów naruszeń zgłoszonych do Laboratorium Wolności Religijnej po dacie publikacji wcześniejszej wersji raportu, zawierającej 280 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce, oraz zaktualizowane dane statystyczne.

Raport 2020

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na siedem kategorii:

 • fizyczne ataki na osoby wierzące(duchownych i świeckich),
 • niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze),
 • niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych),
 • ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii),
 • dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu wyznawanej wiary),
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej,
 • inne.

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2020 roku:

0
przypadków naruszeń
+ 0 %
w stosunku do 2019 roku
0
przypadków w dniach 22-31.10

Raport 2019

Prezentowany raport ukazuje 72 przypadki naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów.

Raport 2019

kliknij, aby pobrać plik

Naruszenia podzielono na sześć kategorii:

 • Fizyczne ataki na osoby wierzące (duchownych i świeckich)
 • Niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze)
 • Niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych)
 • Ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii)
 • Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu wyznawanej wiary)
 • Nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej

Naruszenia wolności religijnej w Polsce w 2019 roku:

0
przypadków naruszeń
0 %
to naruszenia wobec katolików
0 %
dotyczyło niszczenia mienia
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content