PIKNIK WOLNOŚCI

Fotorelacja z Łodzi

O wolności religijnej w Łodzi

W niedzielę, 4 września 2022 r., przy parafii Zesłania Ducha Świętego na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, odbyło się ostatnie wydarzenie w tegorocznym cyklu Pikników Wolności Religijnej, organizowanych przez Laboratorium Wolności Religijnej, które działa w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae.
Łódź, która poprzez swoje historyczne uwarunkowania jest miastem wielu religii -  katolicyzmu, protestantyzmu oraz judaizmu, była doskonałym miejscem do zaprezentowania licznie przybyłym gościom problemu narastania w świecie ograniczeń wolności religijnej oraz idącym za nim prześladowaniem ze względu na wiarę. Przygotowane w tematycznych namiotach materiały przybliżały uczestnikom Pikniku problematykę wolności wyznania, będącego fundamentalnym prawem każdego człowieka.
Uczestnicy Pikniku mieli możliwość spotkania i rozmowy z ekspertami Laboratorium Wolności Religijnej z dziedziny prawa i teologii. Z przeprowadzonych rozmów wyłania się przede wszystkim obraz postępującej laicyzacji społeczeństwa polskiego, a co za tym idzie pojawiających się przejawów dyskryminacji katolików.
Wielu rozmówców przedstawiało sytuacje naruszeń, do jakich dochodzi podczas lekcji religii. Jedna z uczestniczek pikniku opowiadała o sytuacji, która miała miejsce na początku bieżącego roku szkolnego. W placówce, do której uczęszczają jej dzieci, gdy w klasie piątej zmieniła się osoba prowadząca zajęcia z religii, znaczna część klasy wypisała się z katechezy. Powodem miały być głoszone w szkole opinie o nowej katechetce, która stawiała uczniom zbyt wysokie wymagania i prowadziła w sposób ambitny zajęcia katechetyczne. Opinia ta nie została przez rodziców i uczniów sprawdzona. W odczuciu kobiety opisującej całą historię, opinia ta nie była prawdziwa. Córka kobiety potwierdziła, że zajęcia są ciekawe, a pani w odpowiedni sposób dopasowuje wymagania edukacyjne.
Jedna z rozmówczyń zauważyła, że na lekcje religii dzieci szkolne uczęszczają jedynie do momentu przyjęcia sakramentu Eucharystii. Już w kolejnej klasie frekwencja na zajęciach  katechezy maleje do nawet ¼ stanu klasy. Świadczy to o koniunkturalnym podejściu do uczęszczania na lekcje religii, jedynie w celu uzyskania dopuszczenia do I Komunii Świętej, która zresztą jest zapewne traktowana jako święto świeckie, rodzinne.
W bardzo podobnym tonie wypowiedziała się inna rozmówczyni przyznając, że jej dzieci, które biorą udział w lekcjach religii i publicznie deklarują się jako osoby wierzące są stygmatyzowane i alienowane w klasie składającej się w zdecydowanej większości z dzieci niewierzących.
Bardzo poruszająca była wypowiedź ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej, który spotkał się w szkole z nawoływaniem do nienawiści (nawet przemocy) w stosunku do katolików ze strony rówieśników. Nasz rozmówca zwrócił się do ekspertów Ośrodka Konsultacyjno-Informacyjnego LWR z prośba o poradę, w jaki sposób radzić sobie z tego typu przemocą słowną w przestrzeni szkolnej.
Interesującym akcentem była także obecność podczas pikniku pracownicy ambasady Stanów Zjednoczonych, która jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za przygotowanie dla rządu USA  raportu o wolności religijnej w części dotyczącej Polski.
Specjalnie na Piknik Wolności Religijnej w Łodzi przyjechał także doktor nauk prawnych z Pabianic, który zajmuje się tematyką wolności religijnej w obrocie gospodarczym oraz w obszarze prawa medycznego. Eksperci wymienili się spostrzeżeniami, co może zaowocować współpraca ekspercką/naukową w przyszłości.
Nie zabrakło również głosów odnoszących się do aktualnej sytuacji na Ukrainie. Wielu rozmówców wyrażało solidarność z narodem ukraińskim, a jednocześnie zdziwienie
i smutek, że Rosjanie, będący w znacznej mierze wyznawcami tej samej religii co Ukraińcy, dopuszczają się zbrodni wojennych, w tym niszczenia świątyń.
Ponadto z bardzo żywym odbiorem spotkała się wystawa zdjęć obrazujących przejawy naruszania wolności religijnej na świecie. Oglądający ją niejednokrotnie wyrażali obawę, czy tak drastyczne formy nienawiści jak niszczenie świątyń czy przemoc wobec wyznawców innych religii nie będą się pojawiać w przyszłości w Polsce. Podkreślali jednocześnie, że wolność religijna musi dotyczyć wyznawców wszystkich wyznań.
Piknik Wolności Religijnej w Łodzi spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zasygnalizowane przykłady naruszeń, spostrzeżenia oraz wymiana doświadczeń naukowych i badawczych były bardzo istotne z punktu widzenia tematyki podejmowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej.

Fotorelacja

Łódź, 4 września 2022 r., parafia Zesłania Ducha Świętego przy ul. Piotrkowska
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content