KONFERENCJA

Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną

4-5 listopada 2021

Toruń, Polska

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2021 r. w Toruniu. Konferencja potrwa dwa dni sprzyjające podjęciu refleksji naukowej oraz dyskusji.

Poszanowanie i ochrona tożsamości religijnej w życiu publicznym to obecnie jedno z najpilniejszych zagadnień na poziomie globalnym. Wiele grup religijnych i osób wierzących na całym świecie zmaga się z prześladowaniami i ograniczeniami wolności religijnej. Kryzys ten rodzi wiele pytań dotyczących właściwej równowagi między prawami wolnościowymi, które wkraczają w prawo do praktykowania własnej religii lub przekonań indywidualnie i zbiorowo, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Pandemia Covid-19, która jest punktem zwrotnym w historii, przyniosła dodatkowe i bezprecedensowe ograniczenia wielu praw podstawowych, w tym wolności religijnej. Celem konferencji, w której weźmie udział wielu ekspertów z dziedziny prawa, filozofii, teologii, medycyny i sztuki, jest lepsze poznanie z różnych perspektyw aktualnych wyzwań, możliwości i obowiązków związanych ze złożonym charakterem wolności religijnej w życiu publicznym.

Zapraszamy zatem naukowców z całego świata do zaprezentowania tematów poruszających trzy główne kwestie:

  1. Ingerencja wypowiedzi artystycznej w ochronę uczuć religijnych (granice sztuki obrazoburczej, prawa dotyczące bluźnierstwa, zasadność cenzury)
  2. Ograniczenia wolności religijnej w medycynie (ochrona zdrowia publicznego, istnienie klauzuli sumienia, prawa reprodukcyjne, dostęp pacjentów szpitalnych do opieki duchowej)
  3. Zagrożenia wolności religijnej w „sytuacjach ekstremalnych”, takich jak globalna pandemia (dostęp do miejsc kultu, edukacja religijna, poszanowanie religijnych obrzędów pogrzebowych)

Nie ma opłaty za uczestnictwo. Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę.

Organizatorzy zamierzają wydać publikacje zawierającą prezentacje i materiały konferencyjne. Każdy uczestnik deklarujący aktywny udział w konferencji zostanie zaproszony do przygotowania tekstu do druku. Teksty będą przyjmowane do publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań prosimy o kontakt:
conference@laboratoriumwolnosci.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik, który zgłosił swój udział w konferencji, w momencie dokonania zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imiona i nazwisko, PESEL, informacja o obywatelstwie, adres zameldowania i zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji. Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji fotograficznej czy nagrań audio video, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.

PRELEGENCI:

Ed Brown

Ed Brown - jest Sekretarzem Generalnym Stefanus Alliance International, niewielkiej, norweskiej organizacji pozarządowej, zajmującej się upowszechnianiem i ochroną Wolności Wyznania i Religii każdego człowieka, jak również umacnianiem obecności kościoła w tych miejscach na świecie, gdzie występuje szczególna dyskryminacja i prześladowanie ze względu na religię lub wyznanie. Był też Starszym Doradcą w Norweskim Komitecie Helsińskim oraz Przewodniczącym Norweskiego Sekretariatu Międzynarodowego Panelu Parlamentarzystów ds. Wolności Religii lub Wyznania.
Jego obszar zainteresowań to: prawa człowieka, wolność religii lub wyznania, prawa mniejszości, nacjonalizm religijny oraz polityka tożsamości, islam, hinduizm i kwestie związane z dyskryminacją kastową, a także szersze kwestie związane z rządami prawa i dobrym zarządzaniem. Ponadto Ed interesuje się budowaniem zdolności organizacyjnych, odpowiednim podejściem pedagogicznym jak również inspirującą komunikacją.
Wykształcenie Eda jest zróżnicowane. Ma licencjat z psychologii na Pacific Lutheran University, uprawnienia nauczycielskie w Kalifornii z Uniwersytetu Concordia w Irvine, ukończone studia z zakresu religii na MF Norwegian School of Theology, certyfikat ukończenia szkoły letniej z zakresu prawa międzynarodowego dotyczącego praw człowieka na Uniwersytecie w Oksfordzie, oraz niemal ukończone magisterium w programie Religion, Society and Global Issues.

Błażej Kmieciak

Błażej Kmieciak – profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od roku 2020 jest przewodniczącym Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

John Perry

John Perry - jest starszym wykładowcą etyki teologicznej na Uniwersytecie St Andrews (Szkocja). Bada przede wszystkim zmiany, jakie zaszły w okresie nowożytnym w etyce, teologii i polityce oraz ich aktualny wpływ na współczesnych. Jest autorem The Pretenses of Loyalty and God, the Good and Utilitarianism. Niektóre z jego artykułów dotyczą takich tematów, jak eutanazja, miejsce wypowiedzi religijnej w polityce oraz wolność religijna. Przez cztery lata kierował dużym grantem naukowo-teologicznym na Uniwersytecie St Andrews. Doktorat otrzymał na Uniwersytecie Notre Dame, a wcześniej przez pięć lat wykładał na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Udzielał wywiadu m.in. dla Crux - katolickiego serwisu informacyjnego:
https://cruxnow.com/interviews/2019/09/after-stroke-theologian-explores-goods-of-society/

David R. Hodge

Doktor David R. Hodge - pracownik socjalny, jest profesorem w Szkole Pracy Socjalnej przy Uniwersytecie Stanu Arizona (USA). Wykłada również gościnnie na Uniwersytecie Pensylwanii, Uniwersytecie Baylor i Uniwersytecie Duke. Badania doktora Hodge’a koncentrują się wokół duchowości, religii i kultury, zwłaszcza tam, gdzie te powiązane wewnętrznie sfery ścierają się z dobrobytem i zdrowiem najmniej uprzywilejowanych. Jest stypendystą w programie Fulbright oraz członkiem Amerykańskiej Akademii Pracy Socjalnej i Opieki Społecznej oraz Towarzystwa Pracy i Badań Socjalnych. Jego dorobek naukowy jest szeroko cytowany, a jego ostatnia książka, wydana przez Columbia University Press, nosi tytuł Spiritual assessment in social work and mental health practice.

Roger Kiska

Roger Kiska - jest adwokatem w Anglii i Walii, a także członkiem izby adwokackiej stanu Michigan. Jest radcą prawnym Christian Legal Centre (Londyn). Kiska występował w wielu sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pełnił również funkcję członka z wyboru w Panelu Doradczym Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W 2012 roku Kiska otrzymał prestiżową Scandinavian Human Dignity Award za swój wkład prawny na rzecz praw człowieka. W 2019 roku został wyróżniony przez Słowackie Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych za pracę na rzecz rodzin. Jest częstym współpracownikiem telewizji i radia, w tym BBC, Sky News, Channel 5 i ITV.

Kishan Manocha

Kishan Manocha - jest kierownikiem Departamentu Tolerancji i Niedyskryminacji przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OSCE (ODIHR) w Warszawie. W latach 2015-2020 był starszym doradcą ds. wolności religii lub wynania dla ODIHR. Jako adwokat, badacz, trener i konsultant w wielu międzynarodowych i pozarządowych organizacjach, ma rozległe doświadczenie w zakresie wolności religii lub wyznania oraz powiązanych kwestii z zakresu praw człowieka w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a także w Azji Środkowej i Południowej. Ukończył psychologię i medycynę na Uniwersytecie Londyńskim oraz prawo na Uniwersytecie Cambridge. Kishan pracował jako psychiatra i jest członkiem Royal College of Psychiatrists w Wielkiej Brytanii. Praktykował również jako adwokat w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa karnego. W latach 2010-14 pełnił funkcję dyrektora Biura Spraw Publicznych społeczności Bahá’í w Wielkiej Brytanii. Był także wizytującym pracownikiem badawczym w Carr Center for Human Rights na Uniwersytecie Harvarda, członkiem Montreal Institute for Humancide and Human Rights Studies oraz specjalnym doradcą nieżyjącego już Shahbaza Bhattiego, byłego ministra ds. mniejszości w Pakistanie, jak również członkiem Ośrodka Życia Religijnego i Wierzeń na Uniwersytecie Surrey. Kishan jest obecnie członkiem Global Steering Committee of the UN Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes oraz International Religious Freedom Alliance’s Global Council of Experts.

Ewelina U. Ochab

Doktor Ewelina U. Ochab - jest obrońcą praw człowieka, autorem i współzałożycielką Coalition for Genocide Response. Ochab zajmuje się tematem ludobójstwa, zwłaszcza w kontekście prześladowań mniejszości etnicznych i religijnych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ludobójstwa Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, zbrodni Boko Haram w Afryce Zachodniej, sytuacji muzułmanów Rohingya w Birmie oraz Ujgurów w Chinach. Napisała ponad 30 raportów dla ONZ (włączając w to raporty Universal Periodic Review), przedstawiała też ustne i pisemne komentarze na forum Rady Praw Człowieka, Forum ONZ ds. Mniejszości, PACE oraz na innych forach, zarówno międzynarodowych, jak i miejscowych. Doktor Ochab jest pomysłodawcą i propozycjodawcą ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Upamiętniania Ofiar i Osób Ocalonych z Prześladowań Religijnych. Dzięki tej inicjatywie ONZ ustanowiło 22 sierpnia dniem obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Jeroen Temperman

Jeroen Temperman - jest profesorem prawa międzynarodowego i religii oraz kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Erasmus School of Law przy Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie (Holandia). Jest też redaktorem naczelnym Religion & Human Rights oraz członkiem Panelu Ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. Wolności Religii lub Przekonań. Jest autorem m.in. książek: Religious Hatred and International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) oraz State-Religion Relationships and Human Rights Law (Lejda: Martinus Nijhoff, 2010); redagował również Blasphemy and Freedom of Expression (Cambridge: Cambridge University Press, 2017) i The Lautsi Papers (Leiden: Martinus Nijhoff, 2012). Do jego najważniejszych publikacji należą ponadto artykuły opublikowane w Human Rights Quarterly, Oxford Journal on Law and Religion, Netherlands Quarterly on Human Rights oraz Annuaire Droit et Religion. W 2014 r. otrzymał stypendium Fulbrighta, co przyczyniło się do otrzymania przez niego tytułu profsora wizytującego w American University Washington College of Law. Został też nagrodzony dwoma stypendiami EUR-Fellowships, grantem Research Excellence Initiative, ostatnio zaś odniósł sukces jako główny współwnioskodawca w ramach programu „Horyzont 2020”.

Marco Ventura

Doktor Marco Ventura z Uniwersytetu w Strasburgu (Francja) - jest profesorem prawa, religii i dyplomacji religijnej na Uniwersytecie Sieneńskim oraz dyrektorem Centrum Studiów Religijnych w Fundacji Bruno Kesslera w Trydencie, które zajmuje się badaniem i wzmacnianiem współdziałania pomiędzy religią a innowacyjnością. Jest pracownikiem naukowym ośrodka Droit, Religion, Entreprise et Societé przy Uniwersytecie w Strasburgu oraz we francuskiej Krajowej Radzie ds. Badań Naukowych. Jest członkiem Rady Doradczej Cambridge Institute on Religion and International Studies. Od 2016 roku jest członkiem Panelu Ekspertów ds. Wolności Religii lub Przekonań (OBWE/ODIHR). Przez rok był przewodniczącym Europejskiego Konsorcjum ds. Badań nad Kościołem i Państwem w 2019 roku. Jest koordynatorem naukowym finansowanego przez UE projektu Jean Monnet dotyczącego bezpieczeństwa w prawie i polityce UE w latach 2018-2020. Jest liderem jednostki badawczej w finansowanym przez UE projekcie Erasmus+ DIG4Future 2020-2023 – Digital competencies, Inclusion and Growth for Future generation.

Fernando Simón Yarza

Fernando Simón Yarza - jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Nawarry (Hiszpania). Ukończył studia w 2005 roku otrzymując Nagrodę Akademicką za najlepsze oceny. W czerwcu 2010 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu praw człowieka i ochrony środowiska. Badania zostały nagrodzone prestiżową „Tomás y Valiente Prize 2011”, przyznawaną co dwa lata przez Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych oraz Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii za najlepszą pracę na temat prawa konstytucyjnego. W 2008 roku był profesorem wizytującym na Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy). W 2012 roku był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Bostońskim. W roku akademickim 2014-2015 był wykładowcą wizytującym w James Madison Program in American Ideals and Institutions na Uniwersytecie Princeton. Prowadził wykłady i uczestniczył w konferencjach na kilku hiszpańskich i zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach akademickich. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i filozofii prawa, w tym zagadnień związanych z wolnością religijną i wolnością słowa. Przełożył też na język hiszpański kilka dzieł niemieckiego filozofa Roberta Spaemanna. Jest członkiem Stowarzyszenia Konstytucjonalistów Hiszpanii i Towarzystwa Jamesa Madisona (Uniwersytet Princeton).
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content