KONFERENCJA

Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną

4-5 listopada 2021

Toruń, Polska

W dniach 4-5 listopada 2021 r. w Toruniu w Centrum Dialogu Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną”.

Wybitni prelegenci reprezentujący różne dyscypliny nauki pochodzący z Polski, jak i zagranicy podjęli się tematu stanu wolności religijnej, istniejących wobec niej wyzwań oraz zagrożeń w formie piętnastu głównych prelekcji. W programie przewidziane były dwie równoległe sesje naukowe, podczas których uczestnicy zaprezentowali wyniki prowadzonych prac badawczych. Wydarzenie było doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat różnorodnych mechanizmów społecznych, politycznych i prawnych, mających wpływ na obecny kształt wolności religijnej nie tylko w Polsce, ale też w wielu zakątkach świata.

Poszczególne sesje naukowe poświęcone były m.in.:

  • ingerencji wypowiedzi artystycznej w ochronę uczuć religijnych w perspektywie granic wolności słowa oraz wolności religijnej,
  • ograniczeniom wolności sumienia w medycynie, ochronie praw pacjenta oraz zdrowia publicznego,
  • zagrożeniom wolności religii w kontekście globalnej pandemii,
  • współczesnym wyzwaniom wobec wolności religii lub przekonań w edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

W wydarzeniu wzięli udział następujący prelegenci:

KEYNOTE SPEAKERS:

Ed Brown

Ed Brown - Sekretarz generalny organizacji Stefanus Alliance International. Był także starszym doradcą w Norweskim Komitecie Helsińskim oraz przewodniczącym norweskiego sekretariatu konferencji International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB). Jego zainteresowania obejmują: prawa człowieka, wolność religii lub wyznania, prawa mniejszości, nacjonalizm religijny i politykę tożsamości, islam, hinduizm oraz kwestie związane z dyskryminacją kastową, a także szeroko pojęte kwestie praworządności i dobrego rządzenia. Ponadto interesuje go budowanie potencjału organizacyjnego, dobre podejście
pedagogiczne i inspirująca komunikacja. Uzyskał licencjat z psychologii na Pacific Lutheran University oraz uprawnienia pedagogiczne na Concordia University w Irvine. Ukończył kierunek religia w MF Norwegian School of Theology, posiada świadectwo ukończenia Szkoły Letniej Międzynarodowego Prawa Praw Człowieka na Uniwersytecie Oksfordzkim, obecnie kończy studia magisterskie z dziedziny religii, społeczeństwa i problemów globalnych.

Błażej Kmieciak

Błażej Kmieciak – Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk społecznych z zakresu socjologii prawa i medycyny, absolwent resocjalizacji rehabilitacji oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora, uczestniczył w kursach organizowanych przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych na temat praktyki w stosowaniu praw dziecka i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

John Perry

John Perry - Starszy wykładowca etyki teologicznej na Uniwersytecie St. Andrews. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Notre Dame, a wcześniej przez pięć lat wykładał na Uniwersytecie Oksfordzkim. Przez cztery lata kierował grantem z dziedziny teologii nauki na Uniwersytecie St Andrews. Bada przede wszystkim zmiany, jakie zaszły w okresie nowożytnym w etyce, teologii i polityce, oraz ich trwały wpływ na współczesne społeczeństwo. Jest autorem książek: The Pretenses of Loyalty oraz God, the Good and Utilitarianism. W niektórych artykułach porusza takie tematy jak eutanazja, miejsce dyskursu religijnego w polityce oraz wolność religijna.

Jeroen Temperman

Jeroen Temperman - Profesor prawa międzynarodowego i religii oraz kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Erasmus School of Law przy Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma „Religion & Human Rights” oraz członkiem Panelu Ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. Wolności Religii lub Przekonań. Jest autorem m.in. książek: Religious Hatred and International Law oraz State–Religion Relationships and Human Rights Law, a także redaktorem publikacji Blasphemy and Freedom of Expression oraz The Lautsi Papers. Jego artykuły publikowane były m.in. w czasopismach: „Human Rights Quarterly”, „Oxford Journal on Law and Religion”, „Netherlands Quarterly on Human Rights” oraz „Annuaire Droit et Religion”. W 2014 r. zdobył stypendium Fulbrighta, co pozwoliło mu otrzymać tytuł profesora wizytującego w Washington College of Law na American University. Uzyskał również dwa stypendia EUR-Fellowship, grant Research Excellence Initiative, a ostatnio jako główny współwnioskodawca otrzymał finansowanie w ramach programu „Horizon 2020”.

David K. Trimble

David K. Trimble - Wiceprezes ds. polityki publicznej i dyrektor Center of Religious Freedom Education przy Religious Freedom Institute w Waszyngtonie. Uzyskał tytuł doktora prawa na Texas A&M University School of Law, magistra teologii w Southwestern Baptist Theological Seminary oraz licencjata na Uniwersytecie Campbellsville. Ponadto ukończył studia podyplomowe na uniwersytetach Southwestern i Baylor. Przed podjęciem pracy w Waszyngtonie pracował jako adiunkt Nowego Testamentu w Southwestern Baptist Theological Seminary. W swojej karierze koncentrował się na punktach stycznych religii i polityki. Cieszy się międzynarodowym uznaniem za wspieranie wolności religijnej w imieniu mniejszości etnicznych i religijnych na całym świecie oraz za dogłębną znajomość procesu legislacyjnego. Dzięki prawniczemu wykształceniu, eksperckiej wiedzy wyniesionej z pracy z władzami wykonawczymi i ustawodawczymi rządu federalnego na najwyższych szczeblach oraz wieloletniemu doświadczeniu nauczania religii na poziomie magisterskim rozumie kluczową rolę edukacji w stabilnych społeczeństwach, a także zagrożenia stojące zarówno przed wolnością akademicką, jak i religijną.

PRELEGENCI:

Cristiana Cianitto

Cristiana Cianitto - Starszy wykładowca prawa kanonicznego, prawa kościelnego, prawa i religii na Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie również uzyskała stopień doktora na Wydziale Prawa. Jej badania koncentrują się na: prawie kanonicznym i anglikańskim; prawo porównawcze religii; wolność wyznania i wolność słowa; mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Indiach. Jest sekretarzem generalnym i członkiem International Consortium for Law and Religion Studies, członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo oraz Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso. Pracuje również jako pracownik naukowy Center for Law and Religion Uniwersytetu Walijskiego. Jest członkiem rady redakcyjnej „Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”.

Paloma Duran Y Lalaguna

Paloma Duran Y Lalaguna - Profesor prawa na Uniwersytecie Jaume I. Posiada doktoraty: z prawa na Uniwersytecie Nawarry, prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry oraz z nauk politycznych na
UNED. Była profesorem na uniwersytetach w Nawarrze, Walencji, Jaume I i Complutense w Madrycie, a także profesorem wizytującym na uniwersytetach w Edynburgu, McGill, Entre Ríos, Columbia oraz w Centrum Badań nad Prawami Człowieka Rady Europy. Była dyrektorem Funduszu Celów Zrównoważonego Rozwoju w ONZ i szefową pionu globalnych partnerstw i polityki w Dyrekcji Współpracy Rozwojowej OECD. Piastowała stanowisko wiceprzewodniczącej komisji ONZ ds. rozwoju społecznego w okresie pełnienia funkcji doradcy ds. praw człowieka w Stałym Przedstawicielstwie Hiszpanii przy ONZ. Wcześniej pracowała w Komisji UE ds. Równości i Grupie Ekspertów Rady Europy ds. Akcji Afirmatywnych, a także współpracowała ze społeczeństwem obywatelskim w Nigerii, Gwatemali, Peru, na Filipinach i w innych krajach. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych spotkaniach dotyczących praw człowieka. Jest autorką ponad 100 artykułów i książek na temat praw człowieka.

María García

María García - Dziennikarka, wolontariuszka. Ukończyła studia z dziennikarstwa i komunikacji audiowizualnej na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie. Od 2009 roku współpracuje z organizacją Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, której od 2012 roku jest prezesem. Współpracuje również ze stowarzyszeniem Red Solidaria Internacional ARCORES.

David R. Hodge

Doktor David R. Hodge - Profesor w School of Social Work na Uniwersytecie Stanowym Arizony. Wykłada również gościnnie na Uniwersytecie Stanu Pennsylwania, Baylor University i Duke University. Jego badania koncentrują się na duchowości, religii i kulturze, zwłaszcza na miejscach styku tych wzajemnie powiązanych konstruktów ze sferami zdrowia i dobrego samopoczucia wśród wrażliwych populacji. Jest stypendystą Fulbrighta i członkiem American Academy of Social Work and Social Welfare oraz Society for Social Work and Research. Jego najnowsza książka, wydana przez Columbia University Press, nosi tytuł Ocena duchowa w pracy socjalnej i praktyce zdrowia psychicznego.

Roger Kiska

Roger Kiska - Radca prawny w Anglii i Walii oraz członek Izby Adwokackiej stanu Michigan. Jest radcą prawnym Christian Legal Centre w Londynie. Występował w wielu sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pełnił również funkcję członka z wyboru w panelu doradczym Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W 2012 roku otrzymał prestiżową Scandinavian Human Dignity Award za swój wkład prawny w obronę praw człowieka. W 2019 roku został wyróżniony przez słowackie Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych za pracę na rzecz rodzin. Jest częstym gościem telewizji i radia, w tym BBC, Sky News, Channel 5 i ITV.

Paula Martí

Paula Martí - Koordynatorka i badaczka Katedry Wolności Religii i Sumienia w Katalonii. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pokoju, konfliktu i bezpieczeństwa, posiada również tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Blanquernie (Uniwersytet Ramona Llulla). Prowadziła badania na temat prawa do wolności religijnej w Afryce na potrzeby Religious Freedom in the World Report 2021 opracowywanego przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN). Posiada również doświadczenie działalności w sektorze praw człowieka w Nowym Jorku, Genewie i Bogocie.

Consuelo Martinez-Sicluna

Consuelo Martinez-Sicluna - Profesor filozofii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie, którego była prodziekanem ds. studentów. Posiada tytuł doktora prawa i dyplom ukończenia zaawansowanych studiów z historii współczesnej. Była dyrektorem Wydziału Prawa Unii Europejskiej i Prawa Śródziemnomorskiego w EuroMediterranean University Institute. Należy do rady prezydialnej Institut International d'Études Europèennes Antonio Rosmini, pracuje również jako wykładowca gościnny w Real Academia de Jurisprudencia y Legislación w Madrycie oraz Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes w Kordobie. Jest autorką wielu publikacji i laureatką różnych nagród z dziedziny prawoznawstwa i historii.

Piotr Mazurkiewicz

Piotr Mazurkiewicz - Polski prezbiter rzymskokatolicki, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008–2012. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Należy do Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Chrześcijaństwo–Świat–Polityka”. Był dyrektorem Instytutu Politologii UKSW oraz dziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Opublikował m.in. książki: Kościół i demokracja, Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Przemoc w polityce, Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej.

Ewelina U. Ochab

Doktor Ewelina U. Ochab - Obrończyni praw człowieka, autorka i współzałożycielka Coalition for Genocide Response. Zajmuje się tematyką ludobójstwa, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowań mniejszości etnicznych i religijnych na całym świecie, przede wszystkim koncentrując się na działaniach Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, Boko Haram w Afryce Zachodniej, sytuacji muzułmanów Rohingya w Mjanmie i Ujgurów w Chinach. Opracowała ponad 30 raportów dla ONZ (w tym raporty z Powszechnego Przeglądu Okresowego) oraz składała ustne i pisemne oświadczenia na forum Rady Praw Człowieka, Forum ONZ ds. Mniejszości, PACE oraz innych forach międzynarodowych i regionalnych. Jest autorką inicjatywy i propozycji ustanowienia Międzynarodowego Dnia ONZ upamiętniającego ofiary i osoby ocalone z prześladowań religijnych. Inicjatywa ta doprowadziła do ustanowienia 22 sierpnia Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Lluis Oviedo

Lluis Oviedo - Profesor zwyczajny antropologii teologicznej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie oraz teologii fundamentalnej w Instytucie Teologicznym w Murcji. Posiada stopień doktora z teologii ze specjalizacją z teologii fundamentalnej uzyskany na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie również wykładał w latach 2003-2010. Prowadzi na Papieskim Uniwersytecie Antonianum projekt „Teologia interdyscyplinarna i empiryczna”, który koncentruje się na dialogu teologii z naukami humanistycznymi i społecznymi. Był też członkiem zespołu projektu o ludzkiej specyfice, finansowanego przez Fundację Templetona. Obecnie redaguje serię wydawnictwa Springer New Approaches to the Scientific Study of Religion. Opublikował książki: Secularization as a Problem; Altruism and Charity; The Christian Faith and the New Social Challenges; jest ponadto współredaktorem publikacji Encyclopedia of Sciences and Religions. Jego badania koncentrują się na nowych badaniach naukowych nad religią i jej wpływem teologicznym, a także na zagadnieniach sekularyzacji i religijnej dynamiki społecznej.

Jakub Pawlikowski

Jakub Pawlikowski - Adiunkt w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, studia filozoficzne na Wydziale Filozofii KUL oraz studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2014 habilitację w zakresie nauk medycznych. Odbył szkolenie specjalizacyjne w zakresie zdrowia publicznego, uzyskując tytuł specjalisty w roku 2011. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Od roku 2013 jest członkiem Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych. Powołany przez MNiSW na członka Zespołu doradczego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.

Verónica Izrael Turim

Verónica Izrael Turim - Doktorantka w dziedzinie komunikacji i magister komunikacji i produkcji kulturalnej uniwersytetu Blanqerna (Uniwersytet Ramona Llulla). Posiada również tytuł licencjata w dziedzinie komunikacji obroniony z wyróżnieniem na Uniwersytecie ORT w Urugwaju. Pracuje jako gościnny wykładowca na Wydziale Komunikacji Blanquerny, gdzie jest również członkiem grupy badawczej STREAM (Społeczeństwo, Technologia, Religia i Media). Jest współautorką książki pt. Information Technology and Systems. W swoich badaniach wykorzystuje takie metodologie jak: analiza danych z mediów społecznościowych, wywiady pogłębione, analiza jakościowa.

Marco Ventura

Marco Ventura - Profesor prawa i religii, dyplomacji religijnej oraz religii i komunikacji na Uniwersytecie w Sienie, dyrektor Centrum Studiów Religijnych w Fondazione Bruno Kessler w Trydencie. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Strasburgu. Jego głównym polem zainteresowań jest badanie i wzmacnianie interakcji między religią i innowacją. Jest pracownikiem naukowym laboratorium Droit, Religion, Entreprise et Societé przy Uniwersytecie w Strasburgu oraz Francuskiej Narodowej Rady Badawczej, a także członkiem Rady Doradczej Cambridge Institute on Religion and International Studies. Od 2016 roku uczestniczy w pracach panelu ekspertów ds. wolności religii lub wyznania OBWE/ODIHR. Pełniąc tę funkcję, współtworzył wytyczne OBWE/ODIHR z 2019 r. dotyczące polityki wobec wolności religii lub wyznania i bezpieczeństwa. W 2019 r. był dorocznym przewodniczącym Europejskiego Konsorcjum Badań nad Kościołem i Państwem. Jest współautorem Raportu na temat wolności religii lub wyznania oraz tolerancji religijnej sporządzonego w 2017 r. dla Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. ForRB&RT.

Fernando Simón Yarza

Fernando Simón Yarza - jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Nawarry (Hiszpania). Ukończył studia w 2005 roku otrzymując Nagrodę Akademicką za najlepsze oceny. W czerwcu 2010 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu praw człowieka i ochrony środowiska. Badania zostały nagrodzone prestiżową „Tomás y Valiente Prize 2011”, przyznawaną co dwa lata przez Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych oraz Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii za najlepszą pracę na temat prawa konstytucyjnego. W 2008 roku był profesorem wizytującym na Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy). W 2012 roku był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Bostońskim. W roku akademickim 2014-2015 był wykładowcą wizytującym w James Madison Program in American Ideals and Institutions na Uniwersytecie Princeton. Prowadził wykłady i uczestniczył w konferencjach na kilku hiszpańskich i zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach akademickich. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i filozofii prawa, w tym zagadnień związanych z wolnością religijną i wolnością słowa. Przełożył też na język hiszpański kilka dzieł niemieckiego filozofa Roberta Spaemanna. Jest członkiem Stowarzyszenia Konstytucjonalistów Hiszpanii i Towarzystwa Jamesa Madisona (Uniwersytet Princeton).

Bojan Žalec

Bojan Žalec - Pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lublanie, gdzie pełni również funkcję kierownika Instytutu Filozofii i Etyki Społecznej. Był prezesem Słoweńskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od 2018 roku jest członkiem rzeczywistym European Academy of Sciences and Arts (siedziba w Salzburgu) oraz członkiem wielu innych stowarzyszeń naukowych w kraju i za granicą. Jego główne obszary badawcze obejmują filozofię umysłu, antropologię filozoficzną, etykę, filozofię społeczną i polityczną, filozofię religii i kultury oraz historię filozofii słoweńskiej. Był wykładowcą wizytującym na Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz naukowcem wizytującym w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Opublikował ponad 160 publikacji naukowych.

W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań prosimy o kontakt:
conference@laboratoriumwolnosci.pl

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content